Athro/Athrawes Mathemateg Mathematics Teacher

Ysgol BrynhyfrydRuthin, Denbighshire

ATHRO/ATHRAWES MATHEMATEG

(Mae’r gallu i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol)

Gwasanaeth: Addysg

Lleoliad: Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

Gradd Gyflog:  Graddfa Cyflog Athrawon   

Oriau: Llawn Amser 

Tymor Parhaol

O 01.09.2021 

Swydd Allanol

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Mathemateg ymroddedig ac egnïol i ymuno â'n Cyfadran Mathemateg llwyddiannus.

Byddai disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus allu addysgu ar draws y cyfnodau allweddol, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4 a 5. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag ysgol ddeinamig lle mae arweinyddiaeth ysbrydoledig a gwaith caled wedi trawsnewid perfformiad yn erbyn pob mesur. Roedd y canlyniadau yn 2019 a 2020 yn rhagorol ar lefel TGAU a Safon Uwch. Mae gennym nifer fawr o ddisgyblion sy'n dewis parhau â Mathemateg ar Safon Uwch, ac rydym yn chwilio am ymgeisydd a all gryfhau ein tîm Safon Uwch rhagorol.

Croesewir ceisiadau gan ANG.

Mae'r llwyddiant hwn, ynghyd â'n lleoliad syfrdanol a'n hagosrwydd at Gaer a Lerpwl, yn golygu y gallwn ddarparu cyfle datblygu gyrfa gwirioneddol gyffrous.

Mae pob penodiad yn amodol ar Ddatgeliad  y Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Juliet Peters, Dirprwy Bennaeth ar 01824 703933.

Rhaid i CVs fod ynghlwm wrth ffurflen gais swyddogol Cyngor Sir Ddinbych. Rhaid cyflwyno llythyr cais, heb fod yn hwy na dwy ochr o bapur A4.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos o’r dyddiad cau, mae’n rhaid i chi gymryd nad ydych wedi’ch rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 4 Mawrth 2021

TEACHER OF MATHEMATICS

(The ability to teach through the medium of Welsh is essential)

Service:  Education

Location: Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

Salary Grade:  Teachers Pay Scale

Hours: Full Time 

Permanent

From 01.09.2021

External vacancy

The Governors are seeking to appoint a committed and skilled Mathematics teacher to join our thriving Mathematics Faculty.

The successful candidate would be expected to be able to teach across the key stages, particularly at Key Stage 4 and 5. The successful candidate will join a dynamic school where inspirational leadership and hard work have transformed performance against every measure. Results in 2019 and 2020 were outstanding both at GCSE and A Level. We have a large number of pupils who opt to continue Mathematics at A level, and we are looking for a candidate who can strengthen our outstanding A level team.

Applications from NQTs will be welcomed.

This success, combined with our stunning location and proximity to Chester and Liverpool, means we can provide truly exciting career development opportunity.

All appointments are subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Juliet Peters, Deputy Headteacher on 01824 703933

CVs must be accompanied by a completed Denbighshire County Council Application Form and a letter of application, no longer than two sides of A4.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 4 March

Supporting documents

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.