Director of Education & Children’s Services/Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Carmarthenshire

Closing date:

Carmarthenshire County CouncilCarmarthenshire

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: Up to £123,218/Hyd at £123,218
Contract term: Permanent

Carmarthenshire County Council is a high performing, vibrant and forward-thinking local authority and is committed to maintaining its excellent reputation for delivering first class services.

Are you the right person for the above post?

If so, you will have a proven track record of successful leadership and strategic management. You will know what first class services look like and how to help your staff achieve these standards within a demanding environment.  Carmarthenshire is a bilingual county and you will be required to work confidently through the medium of Welsh and English. Support can be provided on appointment to reach the required level.

For an informal discussion about the role, please contact Mark James, Chief Executive, Carmarthenshire County Council on 01267 224110.

A Disclosure and Barring Service (DBS) check will be requested for this post.

We are an equal opportunities employer and we welcome applications from all. All appointments will be made on merit.

For an application pack visit: www.carmarthenshire.gov.wales

Closing Date: 25th September 2017

Application forms should be returned to:
Paul Thomas, Assistant Chief Executive, (People Management and Performance),
Building 14, St David’s Park, Job’s Well Road, Carmarthen SA31 3HB

Education & Children’s Services Department                                                
County Hall, Carmarthen SA31 1JP


 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o'r radd flaenaf. 

Ai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y swydd uchod?

Os ydych, bydd gennych phrofiad llwyddiannus o arwain a rheoli’n strategol. Byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o’r radd flaenaf a sut i helpu eich staff i gyflawni’r safonau hyn o fewn amgylchedd sy’n gofyn llawer. Mae Sir Gar yn sir ddwyieithog bydd yn ofynnol i chi weithio’n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Gellir darparu cymorth wedi i chi gael eich penodi er mwyn cyrraedd y lefel ofynnol.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Mark James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Gâr, drwy ffonio 01267 224110.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau wrth bawb. Gwneir pob penodiad ar sail teilyngdod.

I gael pecyn ymgeisio ewch i: www.sirgar.llyw.cymru

Dyddiad Cau: 25ain Medi 2017

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais, dylid ei hanfon at:

Paul Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad),
Adeilad 14, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB.

Adran Addysg a Phlant                                                                            
Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JPJob location

More about Carmarthenshire County Council
×
Address: County Hall, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1JP, United Kingdom
Telephone: +44 1267 224193