Head of Faculty - English

Ysgol BrynhyfrydRuthin, Denbighshire

HEAD OF FACULTY: 

ENGLISH

Service:  Education

Location: Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

Salary Grade:  MPS/ UPS + TLR 1B

Hours: Full Time

Permanent

From 01.09.2021

External vacancy

The Governors are seeking to appoint a committed and skilled Head of English to lead and further develop this successful faculty.

The successful candidate would be expected to be able to teach across the key stages. The successful candidate will join a dynamic school where inspirational leadership and hard work have transformed performance against every measure. Results in 2019 and 2020 were outstanding both at GCSE and A Level. 

This success, combined with our stunning location and proximity to Chester and Liverpool, means we can provide truly exciting career development opportunity.

All appointments are subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

If you wish to discuss this position with the Headteacher, Mr Geraint Parry, please contact Mrs Heather Hughes on  (01824 703933) to arrange a meeting.

CVs must be accompanied by a completed Denbighshire County Council Application Form and a letter of application, no longer than two sides of A4.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101. 

We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: February 24, 2021


PENNAETH CYFADRAN: 

SAESNEG

Gwasanaeth: Addysg

Lleoliad: Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

Gradd Gyflog:  PRC/ URC + CAD 1B

Oriau: Llawn Amser

Parhaol

O 01.09.2021 

Swydd Allanol

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi Pennaeth Cyfadran Saesneg ymroddedig ac egnïol i arwain a datblygu ymhellach yr adran lwyddiannus hon.

Bydd hefyd disgwyl i’r ymgeisydd allu addysgu ar draws y cyfnodau allweddol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag ysgol ddynamig lle mae arweinyddiaeth ysbrydoledig a gwaith caled ar draws yr ysgol wedi trawsnewid ei pherfformiad yn erbyn pob un o’r mesuriadau perfformiad. Cafwyd canlyniadau TGAU a Safon Uwch rhagorol yn 2019 a 2020.  

Mae’r llwyddiant hwn, ynghyd â’n lleoliad trawiadol a’n hagosrwydd at Gaer a Lerpwl, yn golygu y gallwn ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa gwirioneddol gyffrous.  

Mae pob penodiad yn amodol ar Ddatgeliad  y Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Os oes gennych awydd i drafod y swydd ymhellach gyda’r pennaeth, Mr Geraint Parry, cysyltwch gyda Mrs Heather Hughes ar  (01824 703933) i drefnu cyfarfod.

Rhaid i CVs fod ynghlwm wrth ffurflen gais swyddogol Cyngor Sir Ddinbych. Rhaid cyflwyno llythyr cais, heb fod yn hwy na dwy ochr o bapur A4. 

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos o’r dyddiad cau, mae’n rhaid i chi gymryd nad ydych wedi’ch rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: Chwefror 24, 2021 
Supporting documents

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.