Headteacher, Carmarthenshire

Closing date:

Ysgol Heol GoffaCarmarthenshire
Date posted:
Start date: September 2020 or as soon as possible after
Contract type: Full Time
Salary: £74,103 - £84,976 (L25 - L31*)
Contract term: Permanent

Ysgol Heol Goffa
Heol Goffa, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3LS

101 ar y Gofrestr
Graddfa Gyflog: £74,103 - £84,976 (L25 - L31*)

PENNAETH
I ddechrau erbyn mis Medi 2020, neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny

Cyf: 006573

Mae Ysgol Heol Goffa yn ysgol arbennig lwyddiannus a hapus iawn i bob oedran, sydd wedi'i lleoli yn Llanelli ar hyn o bryd.  Ar ôl ymddeoliad ein Pennaeth presennol, rydym am benodi unigolyn ysbrydoledig a dynameg i arwain yr ysgol a fydd yn adeiladu ar y llwyddiant parhaus.

Mae llywodraethwyr yn croesawu ceisiadau gan arweinwyr sy'n llawn cyffro i symud yr ysgol hon i'w lleoliad newydd, lle bydd disgyblion a staff yn parhau i ffynnu mewn lleoliad newydd a phwrpasol.  Bydd y broses o symud, y disgwylir iddi ddigwydd yn nhymor yr hydref 2022, yn darparu adnoddau a chyfleusterau blaenllaw yn y sector ar gyfer hyd at 120 o ddisgyblion. 

Rydym yn chwilio am rhywun sydd yn:

 • Gallu i adeiladu ar y cryfderau presennol, a nodwyd gan Estyn, a roddodd 'Ragoriaeth' ddwbl yn 2017;
 • Cyffro am newid a'r gallu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb mewn cymuned ysgol gynhwysol;
 • Creu gweledigaeth strategol a chydgysylltiedig, a'i chyfathrebu'n glir er mwyn i gymuned gyfan yr ysgol a'i phartneriaid wedi'u grymuso;
 • Disgwyliadau uchel o ran cynnydd, cyrhaeddiad ac ymddygiad disgyblion, wrth sicrhau bod buddiannau a llesiant disgyblion wrth wraidd yr holl waith cynllunio;
 • Y gallu i ddatblygu'r ysgol ymhellach fel canolfan ragoriaeth ar gyfer llesiant, drwy ei hymrwymiad i'r athroniaeth Ymwybyddiaeth o Ymlyniad;
 • Cynnal y cyfleoedd cyfoethog ac eang o ran y cwricwlwm, wrth groesawu egwyddorion y Cwricwlwm Newydd i Gymru i sicrhau profiadau dysgu perthnasol iawn i'r holl ddisgyblion;
 • Drwy ystod o brosesau arloesol a chydweithredol, nodi anghenion penodol yr holl disgyblion a darparu ar eu cyfer;
 • Gwybodaeth drylwyr am y system ADY newydd a chynnal y cymhelliant i ddefnyddio dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i greu Cynlluniau Addysg integredig unigol ar gyfer yr holl ddisgyblion; a
 • Chefnogi cynlluniau'r Awdurdod Lleol ar gyfer y dyfodol i ddatblygu gwasanaethau allgymorth a darpariaeth lloeren wedi'i chydleoli.

 

Croesewir ceisiadau gan arweinwyr sy'n gallu dangos llwyddiant o ran arwain newid, ac sydd â dealltwriaeth gadarn o ddarpariaeth arbenigol.

Mae'r ysgol hon wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac mae'n disgwyl i'r holl staff rannu'r ymrwymiad hwn.  BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS YN DESTUN GWIRIAD MANWL Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Dyddiad Cau: Canol dydd, ddydd Mawrth 14 Ebrill 2020

Llunio Rhestr Fer: Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Profion Seicometrig Ar-lein: Erbyn dydd Llun 4 Mai 2020

Dydd Iau a dydd Gwener, 14 a 15 Mai 2020

Cyfweliadau: 
* Gallai’r dyddiad newid yn dibynnu ar yr amgylchiadau ar y prydYsgol Heol Goffa
Heol Goffa, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3LS

101 on Roll
Salary Scale: £74,103 - £84,976 (L25 - L31*)

HEADTEACHER
Required by September 2020 or as soon as possible after

Ref: 006573

Ysgol Heol Goffa is a highly successful and happy all age special school, currently situated in the town of Llanelli.  Following the retirement of our current Headteacher, we are seeking to appoint an inspirational and dynamic school leader who will build on the continuing success.

Governors warmly invite applications from leaders who are excited about transitioning this school to its new location, where pupils and staff will continue to thrive within a new, purpose-built setting.  The move, scheduled for Autumn 2022, will provide sector leading resources and amenities for up to 120 pupils. 

We are looking for someone who:

 • Can build on the existing strengths, identified by Estyn, who awarded a double ‘Excellent’ judgement in 2017;
 • Is excited by change and can inspire, motivate and enthuse an inclusive school community;
 • Creates a strategic and coherent vision, and communicates this clearly so that the whole school community and its partners are empowered;
 • Has high expectation of pupils’ progress, achievement and behaviour, whilst ensuring the interests and wellbeing of pupils is at the heart of all planning;
 • Can further develop the school as a centre of excellence for wellbeing, through its commitment to the Attachment Aware philosophy;
 • Maintain the rich and broad curriculum opportunities, whilst embracing the principles of the New Curriculum for Wales to ensure highly relevant learning experiences for all pupils;
 • Through a range of innovative and collaborative processes Identify and provide for the specific needs of all pupils;
 • Has a thorough knowledge of the new ALN system and maintains the drive to use person centred approaches to create integrated individual Education Plans for all pupils; and
 • Supports the Local Authority’s plans to develop outreach services.

 

Applications are welcomed from leaders who can demonstrate success in leading change and have a robust understanding of specialist provision.

This school is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and expects all staff to share this commitment. THE SUCCESSFUL APPLICANT WILL BE SUBJECT TO AN ENHANCED DBS CHECK

Closing Date: Midday on Tuesday, 14th April 2020

Shortlisting: Thursday, 16th April 2020

On-line Psychometric Tests: By Monday, 4th May 2020

Thursday and Friday, 14th and 15th May 2020    

Interviews:
*Subject to change depending on circumstances at the timeMore about Ysgol Heol Goffa
×
Address: Heol Goffa, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 3LS, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 1554 759465