Qualifications Manager / Rheolwr Cymwysterau, Newport

Closing date:

Qualification WalesNewport

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £37,600 - £44,950 per annum / £37,600 - £44,950 y flwyddyn
Contract term: Permanent

Job title: Qualifications Manager

Employer: Qualifications Wales

Salary and Benefits: Band 4 – Salary range £37,600 - £44,950 per annum
In addition to salary we offer 30 days annual leave (alongside public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.

Hours of work: 37

If you would like the opportunity to be part of the review and reform of national qualifications in Wales then one of our Qualifications Managers roles may be the right next step for you. 

 

These roles offer the chance to engage in projects such as:

  • Qualifications for the new Curriculum for Wales
  • Vocational and Technical qualifications
  • Sector Reviews
  • Skills Challenge Certificate (within the Welsh Baccalaureate)
  • Essential Skills Wales

 

Our Qualifications Manager roles play a lead role in review and reform and work across our organisation as well as with a range of external stakeholders.

Closing date for applications: 27 September 2019

Interviews:  Will take place between 17 – 30 October 2019

--------------------------------------------------------------------------------------


Teitl y swydd: Rheolwr Cymwysterau

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog a Buddiannau: Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn
Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Os hoffech chi gael y cyfle i fod yn rhan o’r gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau cenedlaethol yng Nghymru, mae’n bosib mai un o’n rolau Rheolwyr Cymwysterau yw’r cam nesaf i chi.

 

Mae’r rolau hyn yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau megis:

  • Cymwysterau ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru
  • Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol
  • Adolygiadau sector
  • Y Dystysgrif Her Sgiliau (o fewn Bagloriaeth Cymru)
  • Sgiliau Hanfodol Cymru

 

Mae ein rolau Rheolwyr Cymwysterau yn chwarae rôl flaengar wrth adolygu a diwygio, ac yn gweithio ar draws ein sefydliad, yn ogystal â chydag ystod o randdeiliaid allanol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Medi 2019

Cyfweliad: Bydd yn digwydd rhwng 17 – 30 Hydref 2019More about Qualification Wales
×
Address: Q2 Building, Pencarn Avenue, Coedkernew, Newport, NP10 8AR, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 333 077 2701