Strategic Director, Cardiff

Closing date:

Estyn - Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in WalesCardiff

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £82,199 (SCS Pay Band 1)
Contract term: Permanent

We are looking to recruit a motivated individual with a strong track record of successful professional practice and leadership or management experience at a senior level in a field of education or training that Estyn inspects.

As a Strategic Director you will provide direction, engage people, deliver results and build departmental capabilities in support of Estyn’s strategic objectives.

You will have specific responsibility for:

 • Leading on the development and implementation of organisational strategy for one or more of the strands of Estyn’s strategic objectives (provide public accountability, inform the development of national policy, build capacity) and ensuring consistent implementation across the whole organisation.
 • Strategic oversight of the delivery of provider inspection cycles and, in one case, the delivery of our work with local authorities.
 • Strategic oversight of the delivery of thematic review projects.
 • Leading the development and management of a range of key stakeholder relationships.
 • Strategic oversight of key enterprise enabling strategies and programmes.
 • Build expertise and flexibility in the workforce to meet current and future business needs
 • Manage public money prudently and to secure value for money, achieving efficiencies while delivering excellent public services to ensure maximum value to the taxpayer.
 • Contribute to the leadership of the wider public service and build capacity in the education system.

Hours of work – Five-day week (Monday to Friday) of 37 hours excluding lunch breaks

Location – Based in the Cardiff office with some travel required throughout Wales

Details on how to apply are available from our website or e-mail us for more information recruitment@estyn.gov.wales.

The closing date for applications is 10:00am on 19 February 2018.

Cyfarwyddwr Strategol

Hoffem recriwtio unigolyn cymelledig â hanes cryf o arfer broffesiynol lwyddiannus a phrofiad o arweinyddiaeth neu reolaeth ar lefel uwch mewn maes addysg neu hyfforddiant y mae Estyn yn ei arolygu.

Fel Cyfarwyddwr Strategol, byddwch yn darparu cyfeiriad, yn ymgysylltu â phobl, yn cyflawni canlyniadau ac yn meithrin gallu adrannau i gefnogi amcanion strategol Estyn.

Bydd gennych gyfrifoldeb penodol dros:

 • Arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth sefydliadol ar gyfer un neu fwy o linynnau amcanion strategol Estyn (darparu atebolrwydd cyhoeddus, llywio datblygiad polisi cenedlaethol, meithrin gallu) a sicrhau gweithrediad cyson ar draws y sefydliad cyfan.
 • Goruchwyliaeth strategol dros gyflawni cylchoedd arolygu darparwyr ac, mewn un achos, cyflawni ein gwaith ag awdurdodau lleol.
 • Goruchwyliaeth strategol dros gyflawni prosiectau adolygiadau thematig.
 • Arwain ar ddatblygu a rheoli ystod o berthnasoedd â rhanddeiliaid allweddol.
 • Goruchwyliaeth strategol dros strategaethau a rhaglenni allweddol sy’n galluogi menter.
 • Meithrin arbenigedd a hyblygrwydd y gweithlu i fodloni anghenion busnes nawr ac yn y dyfodol.
 • Rheoli arian cyhoeddus yn ddarbodus a sicrhau gwerth am arian, a chyflawni arbedion effeithlonrwydd wrth gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus rhagorol er mwyn sicrhau’r gwerth mwyaf i’r trethdalwr.
 • Cyfrannu at arweinyddiaeth y gwasanaeth cyhoeddus ehangach a meithrin gallu yn y system addysg.

Oriau gwaith – 37 awr dros bum niwrnod yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener) heb gynnwys egwyliau cinio

Lleoliad – Byddwch wedi eich lleoli yn swyddfa Caerdydd a bydd angen rhywfaint o deithio ledled Cymru.

Ewch i’n gwefan i weld ein swyddi gwag presennol neu anfonwch neges e-bost atom am ragor o wybodaeth recruitment@estyn.gov.wales .

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00yb ar 19 Chwefror 2018.Job location

More about Estyn - Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales
×
Address: Anchor Court / Llys Angor, Keen Road / Heol Keen, Cardiff / Caerdydd, Cardiff, CF24 5JW, United Kingdom
Telephone: +44 29 2044 6446