School image

Teacher with TLR2A

Narberth C.P. SchoolPembrokeshire

Job reference – REQAA2235

This is an open-ended position required for 32.5 hours per week, term time only.

Narberth CP School are looking to recruit a Teacher - Progression Step 1 - Early years to commence September 2021. We welcome applications from new and experienced teachers to work in our happy, supportive and caring school.

The school is passionate about improving the quality of life chances for the children in our community and it is our belief that through development, progression and care, the staff working in the school, will empower our children to succeed.

The successful candidate will have:

 • QTS or relevant teaching qualification
 • Fluent Welsh speaker
 • Passion and dedication to the profession
 • Ability to plan and deliver engaging lessons
 • High expectation for behaviour and learning
 • Recent, relevant early years teaching and evidence of leadership potential
 • An engagement to try new and innovative ideas

In return the successful candidate will have:

 • The opportunity to join our team of professionals
 • Enthusiastic children
 • Excellent CPD opportunities

Contact Nia Ward, Headteacher - 01834 860776

Welsh language skills are essential.

This post is subject to a DBS disclosure check.

A full copy of the job description and details of how to apply can be accessed on: https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d580652Em4G%1BU&WVID=7472197Xwc&LANG=USA


CAD2A Athro/Athrawes – Ysgol Arberth

Cyfeirnod y Swydd – REQAA2235

Dyma swydd barhaol am 32.5 awr yr wythnos, adeg tymor yn unig.

Mae Ysgol Arberth yn awyddus i recriwtio Athro/Athrawes (MPR + CAD3) - Cam Gynnydd 1 - Blynyddoedd Cynnar i ddechrau yn Medi 2021. Croesawn geisiadau oddi wrth athrawon profiadol i weithio yn ein hysgol hapus, gefnogol a gofalgar.

Mae’r ysgol yn angerddol i wella ar ansawdd cyfleoedd bywyd plant yn ein cymuned. Credwn drwy ddatblygu, dilyniant a gofal, y bydd y staff sy’n gweithio yn yr ysgol yn medru arwain ein plant tuag at lwyddiant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn berchen ar:-

 • Statws Athro Cymwysedig
 • Siaradwr Cymraeg Rhugl
 • Angerdd ac ymrwymiad tuag at y proffesiwn
 • Y gallu i gynllunio a chyflwyno gwersi deniadol ac o safon uchaf
 • Disgwyliadau uchel o ddysgu ac ymddygiad
 • Addysgu diweddar, perthnasol yn y blynyddoedd cynnar a thystiolaeth o botensial arweinyddiaeth
 • Yr awydd i dreialu syniadau newydd ac arloesol

Yn gyfnewid caiff yr ymgeisydd llwyddiannus:-

 • Y cyfle i ymuno a thîm o bobl broffesiynol
 • Disgyblion brwdfrydig
 • Cyfleoedd datblygu rhagorol

Sgiliau Iaith Gymraeg yn hanfodol

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cysylltwch a Nia Ward, Pennaeth - 01834 860776

Gellir gweld copi llawn o'r disgrifiad swydd a manylion ar sut i wneud cais: https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d580652Em4G%1BU&WVID=7472197Xwc&LANG=cym

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.