pdf, 644.19 KB
pdf, 644.19 KB

Deze poster geeft een overzicht van de gehele Griekse geschiedenis vanaf de Minoïsche tijd tot tijd van de Romeinse overheersing. De kwaliteit van de afbeelding is groot genoeg om te worden geprint op A1 of A0. Ik heb deze poster in mijn lokaal hangen, en verwijs er vrijwel dagelijks naar.

Reviews

Something went wrong, please try again later.

This resource hasn't been reviewed yet

To ensure quality for our reviews, only customers who have purchased this resource can review it

Report this resourceto let us know if it violates our terms and conditions.
Our customer service team will review your report and will be in touch.

£4.00