Smithton High School

Tasmania, Australia


Location: Tasmania, Australia
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age range: 11 - 18 years

About Smithton High School

Location


Address: Mill Road, Smithton, Tasmania, 7330, Australia
Telephone: +61 3 6452 9222