Smithton Primary School

Tasmania, Australia


Location: Tasmania, Australia
Type: Mainstream School
Phase: Primary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age range: 4 - 11 years

About Smithton Primary School

Location


Address: 27-43 Grant Street, Smithton, Tasmania, 7330, Australia
Telephone: +61 3 6452 1955