Chief Executive, Swansea

Closing date:Expiring soon

National Academy for Educational LeadershipSwansea

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £105-120k pa
Contract term: Permanent

PRIF WEITHREDWR
ACADEMI GENEDLAETHOL AR GYFER ARWEINYDDIAETH ADDYSGOL

Cyflog: £105-120k y flwyddyn

Amodau Penodi 

Mae’r Bwrdd yn chwilio am Brif Weithredwr deinamig i feithrin ac arwain yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (Yr Academi Arweinyddiaeth). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd ysbrydoledig sy’n llawn hygrededd ac sy’n gallu dangos arweinyddiaeth strategol, sgiliau cyfathrebu ardderchog a dealltwriaeth o anghenion Cymru a’i system addysg. 
Mae’r penodiad hwn yn un parhaol. 

Lleoliad

Bydd deiliad y swydd yn gweithio o swyddfa’r Academi Arweinyddiaeth yn Abertawe. Fodd bynnag, bydd teithio’n rheolaidd ar hyd a lled Cymru a’r DU yn hanfodol.

Mae Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl 2017 yn nodi amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg yng Nghymru hyd at 2021. Mae gan Brif Weithredwr yr Academi Arweinyddiaeth rôl bwysig yn cyflawni un o bedwar o amcanion allweddol Llywodraeth Cymru – ‘Arweinwyr ysbrydoledig yn cydweithredu i godi safonau’.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac yn sefydliad hyd braich o’i gorff cyllido, Llywodraeth Cymru. Mae ganddo ryddid proffesiynol i dorri ei gwys ei hun o fewn telerau’r llythyr cylch gwaith a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Prif Weithredwr yn cydweithio’n agos â’r Bwrdd a’r Grwp Rhanddeiliaid i barhau i gefnogi’r broses o ddatblygu Academi Arweinyddiaeth ac i sicrhau ei fod yn cyflawni ei nodau a’i genhadaeth.

Fel Prif Weithredwr, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn bwrw ymlaen â’r weledigaeth ar gyfer yr Academi Arweinyddiaeth, gan ddatblygu diwylliant dyheadol a grymusol ar gyfer y sefydliad ac arweinwyr ym myd addysg. Bydd y Prif Weithredwr yn trafod yn rheolaidd â Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru.

Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi ymrwymo’n llwyr i’r Gymraeg, ac os nad oes ganddo sgiliau’r Gymraeg, bydd yn fodlon dysgu’r iaith.

Am ragor o wybodaeth neu am drafodaeth anffurfiol am y rôl allweddol hon, a fyddech cystal â chysylltu â Dr Sue Davies, Cadeirydd y Bwrdd, ar 01792 304971.

Y Broses Ddethol 

Rydym yn croesawu ceisiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Ni fydd ceisiadau sy’n cael eu gwneud yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r rhai a wneir yn Saesneg. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Ionawr 2020. Cynhelir cyfweliadau yn Abertawe ar 5 a 6 Chwefror 2020.

Am wybodaeth ac i wneud cais, ewch i https://nael.cymru/cy/swyddi-gwag/

Mae’r Academi Arweinyddiaeth wedi ymrwymo i fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.


CHIEF EXECUTIVE
NATIONAL ACADEMY FOR EDUCATIONAL LEADERSHIP WALES

Salary: £105-120k pa

Terms of Appointment

The Board is seeking a dynamic Chief Executive to build on and take forward the National Academy for Educational Leadership (Leadership Academy). The successful candidate will be an inspirational and credible leader who can demonstrate strategic leadership, excellent communication skills and an understanding of the needs of Wales and its education system.
This appointment is to a permanent position.

Location

The post holder will work from the Leadership Academy office in Swansea.  However, regular travel across Wales and the UK will be essential.
Education in Wales: Our National Mission 2017 sets out the Welsh Government’s objectives for education in Wales up to 2021. The Chief Executive of the Leadership Academy has a critical role in securing one of the Welsh Government’s four key objectives – ‘Inspirational leaders working collaboratively to raise standards’.

The Leadership Academy is a company limited by guarantee at arm’s length from its funding body, the Welsh Government. It has the professional autonomy to take forward its own direction within the terms of the remit letter issued by Welsh Government. The Chief Executive will work closely with the Board and Stakeholder Group to continue to support the development of the Leadership Academy and to ensure it meets its aims and mission.

As Chief Executive, the successful candidate will take forward the vision for the Leadership Academy, developing an aspirational and enabling culture for the organisation and leaders in education. The Chief Executive will liaise regularly with Welsh Government Ministers and officers.

The ability to communicate orally and in writing through the medium of Welsh is desirable for this post. The successful candidate will be fully committed to the Welsh language and, if not having Welsh language skills, will be willing to learn the language.

 For further information or an informal discussion about this key role, please contact Dr Sue Davies, Board Chair, on 01792 304971.

Selection Process

We welcome applications in Welsh or English. Applications made in Welsh will not be treated less favourably than those made in English.

The closing date for applications is 17 January 2020. Interviews will be held in Swansea on 5 and  6 February 2020.

For information and to apply, visit https://nael.cymru/current-vacancies/

The Leadership Academy is committed to being a good Equal Opportunities Employer.More about National Academy for Educational Leadership
×
Address: Swansea Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea, Wales, SA1 3SN, United Kingdom. View in Google Maps