Chief Officer Education & Early Intervention (statutory Chief Education Officer), Wrexham

Closing date:

Wrexham County Borough CouncilWrexham

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £86,700 – £96,900 (currently under review)
Contract term: Permanent

Strengthening our services to benefit children and young people
Chief Officer Education & Early Intervention (statutory Chief Education Officer)
Salary range £86,700 – £96,900 (currently under review)
Our relocation policy will apply to the post

This is an exciting opportunity to join our Senior Leadership Team, reporting directly to the Chief Executive. You will lead in your portfolio area, as well as actively contributing to our collective leadership goals to deliver long term improvement and sustainable services for Wrexham County Borough Council.  This service is an organisational priority, has a programme board in place to support improvement and a proposal for an additional £1m investment in 2020/21 budget.

This portfolio covers one of our most visible and important services. You will advise the Chief Executive and Elected Members on key issues and strategies as well as leading some of our most important change work, and other partnership projects. Expectations will be high both within and outside the Council but collective accountability and strong support will be provided.

You will be able to demonstrate excellent and visible leadership skills, be an accomplished communicator and have a proven track record of designing and delivering innovative and improved customer services and change programmes. We are seeking someone with excellent knowledge and skills in these areas as well as being able to lead cultural change that encourages honest conversations throughout the service and promotes a ‘One Council’ culture.

To find out more about this important role visit https://www.buildingonsuccess.wales/

For a confidential discussion with the Chief Executive on our strategic priorities and vision for the future contact 01978 292101 or find out more about the service from the current Chief Officer contact 01978 297510.

Closing date: noon 19 February 2020
Shortlisting Date: 24 February 2020
Selection Process: 2 days 23 & 24 March 2020

-----

Cryfhau ein gwasanaethau er budd plant a pobl ifanc 
Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar (Prif Swyddog Addysg statudol)
Graddfa/Cyflog: £86,700 – £96,900 (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd)
Bydd ein polisi adleoli yn berthnasol i'r swydd hon

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno a’n Uwch Dîm Arweinyddiaeth, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr. Byddwch yn arwain ar faes eich portffolio, yn ogystal â chyfrannu’n weithredol i’n nodau arweinyddiaeth casgliadol er mwyn darparu gwelliannau hirdymor a gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae’r gwasanaeth hwn yn flaenoriaeth sefydliadol ac mae ganddo fwrdd rhaglen ar waith i gefnogi gwelliannau a chynnig am fuddsoddiad ychwanegol o £1m yng nghyllideb 2020/21.

Mae’r portffolio hwn yn cynnwys rhai o’n gwasanaethau mwyaf gweledol a phwysig. Byddwch yn cynghori’r Prif Weithredwr a’n Haelodau Etholedig ar faterion a strategaethau allweddol, yn ogystal ag arwain ar rai o’n gwaith newid pwysicaf, a phrosiectau partneriaeth eraill. Bydd disgwyliadau’n uchel o fewn a thu allan i’r Cyngor ond bydd atebolrwydd a chefnogaeth gref yn cael ei ddarparu’n gyfunol.

Byddwch yn gallu dangos sgiliau arweinyddiaeth ardderchog a gweladwy, yn gyfathrebwr medrus gyda llwyddiant blaenorol o ddylunio a darparu gwasanaethau i gwsmeriaid a rhaglenni newid arloesol a gwell. Rydym yn chwilio am rhywun gyda gwybodaeth a sgiliau ardderchog yn y meysydd hyn yn ogystal â gallu arwain newid diwylliannol sy’n annog sgyrsiau gonest drwy’r gwasanaeth ac yn hyrwyddo diwylliant ‘Un Cyngor’.


I wybod mwy am y swydd bwysig hon ewch i https://www.adeiladuarlwyddiant.cymru/

I gael trafodaeth gyfrinachol gyda’r Prif Weithredwr ar ein blaenoriaethau strategol a’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol  cysylltwch â 01978 292101 neu i wybod mwy am y gwasanaeth gan y Prif Swyddog presennol cysylltwch â 01978 297510.

Dyddiad cau: canol dydd 19 Chwefror 2020
Dyddiad llunio rhestr fer:  24 Chwefror 2020
Proses ddewis: 23 & 24 (2 ddiwrnod) Mawrth 2020More about Wrexham County Borough Council
×
Address: Erlas Centre, Bryn Estyn Lane, Wrexham, LL13 9TY, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 1978 317600