Not the right job for you? Start a new job search on Tes

Job details

Job details
Employer Ysgol Brynhyfryd
Location Denbighshire
Salary Teachers Pay Scale
Contract type Full Time
Contract term Fixed Term
Job dates
Posted
Closing date Applications are closed
Job starts 1 January 2017

Ref No: YBHF00100SEE

Fixed term until 31st August, 2017

The Governors are seeking to appoint a committed and enthusiastic English teacher to teach English at KS3. The post will, in the first instance, be for two terms. The successful candidate will have experience of teaching English at KS3 and/ or KS2 and will be able to employ a range of strategies to support the development or reading, writing and discussion skills. They will join a dynamic department where recent results were excellent: last summer 83% achieved a C or better at GCSE. Ysgol Brynhyfryd is proud to offer supportive environment and an opportunity to work with outstanding young people in a vibrant community.

All appointments are subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call John Millington, Deputy Headteacher on 01824 703933

CV’s must be accompanied by a completed Denbighshire County Council Application form and a letter of application, no longer than two sides of A4.

We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 9th December, 2016

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk  

For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101 or email hrdirect@denbighshire.gov.uk

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language. Please note that any application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Rhif Cyf: YBHF00100SEE

Cyfnod penodol hyd at 31ain o Awst, 2017

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Saesneg ymroddedig ac egnïol i addysgu Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 3. Yn y lle cyntaf, bydd y swydd am ddau dymor. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o addysgu Saesneg yn CA3 a/neu CA2 a byddant yn gallu defnyddio amrywiaeth o strategaethau i gefnogi datblygu sgiliau darllen, ysgrifennu a thrafod. Byddant yn ymuno ag adran ddynamig a gafodd ganlyniadau ardderchog yn ddiweddar: yr haf diwethaf fe lwyddodd 83% ennill gradd C neu well yn eu TGAU. Mae Ysgol Brynhyfryd yn falch o gynnig amgylchedd cefnogol a chyfle i weithio gyda phobl ifanc arbennig mewn cymuned fywiog.

Mae penodiad yn amodol ar Ddatgeliad Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch John Millington, Dirprwy Bennaeth ar 01824 703933.

Rhaid i CVs fod ynghlwm wrth ffurflen gais swyddogol Cyngor Sir Ddinbych a chyflwyno llythyr cais, heb fod yn fwy nâ dwy ochr o bapur A4,

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos o’r dyddiad cau, mae’n rhaid i chi gymryd nad ydych wedi’ch rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 9fed o Ragfyr, 2016

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wâg hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk  

Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100 neu ar e-bost cyswlltad@sirddinbych.gov.uk.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

About the employer

Information about Ysgol Brynhyfryd
Org type Mainstream School
Phase Secondary
Funding status State - Community
Gender Mixed
Age range 11 - 18 years
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3
employer gallery photo 4
employer gallery photo 5
1 / 6

Locations and contacts

Ffoedd Yr Wyddcrug
Ruthin
Denbighshire
LL15 1EG
United Kingdom
+44 1824 705 345