Not the right job for you? Start a new job search on Tes

Job details

Job details
Employer Wrexham County Borough Council
Location Wrexham
Salary (1/4/17) - £75,957 - £86,362 pa
Contract type Full Time
Contract term Permanent
Job dates
Posted
Closing date Applications are closed

Plus relocation package available
Consideration will be given to starting pay to reflect relevant experience/skills

Our vision is to enable all children and young people to have positive aspirations, learn and achieve their potential, and ensure that Welsh Language and culture is promoted and supported. To continue our progress towards this vision, we need a committed and experienced individual to join the Strategic Management Team to lead in this area and undertake the Statutory Education Officer responsibilities.

We are passionate about giving all children and young people the best start in life and this role will give you a great opportunity to contribute to this.

You will need to demonstrate a professional background, a strong track record of supporting schools and wider related services, within a challenging change environment, a commitment to the wider welfare of children and young people, and the ability to lead a highly motivated team of professionals within a rigorous financial context. Your leadership and strong track record of managing change and delivering continuous improvements across a variety of key services will speak for itself. You will be a positive role model to others, demonstrating the Council’s organisational values.

If you possess these skills and experience, we want to hear from you. In return we can offer you an attractive pension scheme, an exciting employee benefit scheme including childcare vouchers and employee discount package, a flexible working scheme and generous annual leave.

Wrexham, the place, whether you work and/or live here is close to transport networks for Chester, Liverpool and Manchester; being located in North Wales it is a part of a region which has recently been named as the 4th best place to visit (Lonely Planet). It is also accessible to beautiful coastlines, the Snowdonia National park and has a World Heritage site - the Pontcysyllte Aqueduct.

For an informal discussion contact Clare Field, Executive Director on (01978) 297420 or email clare.field@wrexham.gov.uk.

The post is subject to a Disclosure and Barring Scheme check.

For an application pack, including relocation information, please contact the Human Resources Service Centre, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY; by telephone 01978 292012; text relay: 18001 01978 292012 or email hrservicecentre@wrexham.gov.uk or download and complete the pdf application form available on the web page at www.wrexham.gov.uk.

The Council is committed to developing its bilingual workforce and welcomes applications from candidates who demonstrate their capability to work in both English and Welsh.

We operate an interview guarantee scheme for suitably qualified candidates with disabilities. Committed to Equal Opportunities.

Completed application forms must be returned by Noon on 16th December 2016.

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

Pennaeth Addysg (Swyddog Addysg Statudol)

Graddfa cyflog (1/4/17) - £75,957-£86,362 y flwyddyn
Ac mae pecyn adleoli ar gael
Rhoddir ystyriaeth i'r cyflog cychwynnol er mwyn adlewyrchu profiad/sgiliau perthnasol

Ein gweledigaeth yw galluogi pob plentyn a pherson ifanc i fod â dyheadau cadarnhaol, dysgu a chyflawni eu potensial, a sicrhau bod yr Iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig yn cael eu hyrwyddo a'u cefnogi. Er mwyn parhau â’n cynnydd tuag at y weledigaeth hon, rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig a phrofiadol i ymuno â'r Tîm Rheoli Strategol i arwain y maes hwn ac i ymgymryd â chyfrifoldebau Swyddog Addysg Statudol.

Rydym yn credu mewn rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i blant a phobl ifanc a bydd y rôl hon yn rhoi cyfle gwych i chi gyfrannu at hynny.

Bydd angen i chi ddangos cefndir proffesiynol cryf, hanes o gefnogi ysgolion  a gwasanaethau perthnasol eraill, mewn amgylchedd cyfnewidiol heriol, ymrwymiad i les ehangach plant a phobl ifanc, a'r gallu i arwain tîm brwdfrydig o gydweithwyr proffesiynol o fewn cyd-destun ariannol trylwyr.  Bydd eich arweinyddiaeth a chofnod cryf o reoli newid a darparu gwelliannau parhaus ar draws amrywiaeth o wasanaethau allweddol yn dweud y cyfan.  Byddwch yn esiampl gadarnhaol i eraill, gan arddangos gwerthoedd sefydliadol y Cyngor. 

Os oes gennych chi’r sgiliau a’r profiad perthnasol, rydym eisiau clywed gennych chi. Yn gyfnewid, gallwn gynnig cynllun pensiwn deniadol, cynllun buddion gweithwyr cyffrous gan gynnwys talebau gofal plant a phecyn disgownt i weithwyr, cynllun gweithio’n hyblyg a gwyliau blynyddol hael. 

Mae Wrecsam, p’un ai eich bod yn gweithio a/neu'n byw yma, yn agos at rwydweithiau cludiant i Gaer, Lerpwl a Manceinion, wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru mae'n rhan o ranbarth sydd wedi’i henwi fel y pedwerydd lle gorau i ymweld â hi (Lonely Planet). Mae hefyd yn agos at arfordiroedd hardd, Parc Cenedlaethol Eryri ac mae safle treftadaeth y byd yma - Traphont Ddwr Pontcysyllte. 

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Clare Field, Cyfarwyddwr Gweithredol ar (01978) 297420 neu e-bost clare.field@wrexham.gov.uk.

Mae'r swydd yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

I gael pecyn cais, gan gynnwys gwybodaeth adleoli, cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam  LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid testun: 18001 01978 292012 neu e-bost: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan yn www.wrecsam.gov.uk.
Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Rydym yn gweithredu cynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr cymwys priodol gydag anableddau. Wedi ymrwymo i Gyfle Cyfartal.

Rhaid dychwelyd y ffurflen gais wedi'i llenwi erbyn
Hanner dydd 16 Rhagfyr 2016

Locations and contacts

The Guildhall
Wrexham
LL11 1AY
United Kingdom