School image

Lecturer in Mental Health and Wellbeing

Coleg CambriaFlintshire

Coleg Cambia: An Introduction

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Platinwm Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

At Coleg Cambria, our aim is to be an exceptional institute of education. Having already achieved an ‘Excellent’ in our recent Estyn inspection and won a Platinum Corporate Standard Health at Work Award, we feel this is a good start.

We provide a warm welcome to all students and staff to make Coleg Cambria a place you want to be a part of. To ensure our students get the best experience and results they can, we make sure the people employed with us are happy. We nurture a positive work environment, a constantly expanding and improving workforce, and offer the opportunity to challenge yourself. On top of all that we have a wide range of benefits to make sure our employees feel valued, including generous annual leave, a great pension package, discount membership to our on-site gyms, salons, and professional training restaurants.

Our 5 Campuses situated in the stunning North Wales area are constantly expanding and evolving. With strong relationships with multiple companies in the area we help give our students the best start to their careers and help the local economy thrive. Wales has a strong and proud culture we continue to grow these important values by being committed to raising the Welsh language profile. We are very proud of what we have built here and we are now looking for someone to enhance our already exceptional workforce.

Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesi ac ysbrydoli... 

Trosolwg o’r Swydd

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Iechyd Meddwl a Llesiant i weithio yn ein Hysgol Fusnes o’r radd flaenaf yn Llaneurgain.

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd a fydd yn gallu darparu dysgu, ac sydd â phrofiad o’r maes Iechyd Meddwl a Llesiant ym myd diwydiant, a'r pynciau cysylltiedig ehangach, gan gynnwys gwytnwch, gwytnwch meddyliol a rheoli straen. Rydym hefyd yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad o reoli Iechyd a Llesiant yn y gweithle.

Yn ogystal â gwybodaeth arbenigol a phrofiad, rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu. Fel rhan o’r swydd hon, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau, a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Bydd disgwyl i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Gofynion

 • Profiad o ddarparu addysg yn ymwneud ag Iechyd Meddwl a Llesiant a'r pynciau cysylltiedig ehangach, gan gynnwys gwytnwch, gwytnwch meddwl a rheoli straen.
 • Byddwch gennych gymwysterau Lefel 3 o leiaf ym maes Iechyd Meddwl a Llesiant neu gymwysterau proffesiynol mewn maes pwnc arbenigol perthnasol.
 • Rhaid bod gennych gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407.
 • Gwybodaeth ragorol am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn dysgu.
 • Gwybodaeth am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i ddiwallu’r anghenion hynny mewn amgylchfyd dysgu.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Dyddiad Cau: 02/03/21

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swydd yn gynnar pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon. Os na fyddwch yn clywed gennym o fewn pythefnos i'r dyddiad cau, yna’n anffodus ni fyddwch wedi llwyddo i gael cyfweliad.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion, y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’, yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo llesiant yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Exceeding expectations through education, innovation and inspiration...   

Role Overview

Coleg Cambria are now looking for a Lecturer in Mental Health and Wellbeing to work at our state of the art Business School in Northop

We are looking for a Lecturer who can deliver learning and has industry experience in Mental Health and Wellbeing and the wider related topics including resilience, mental toughness and stress management. We are also looking for somebody who has experience of the management of Health and Wellbeing in the workplace. 

Alongside specialist knowledge and experience we are looking for candidates that display energy and enthusiasm in the learning environment. As part of your role you will perform scheduled teaching, prepare learning materials, mark students’ work and liaise with awarding bodies and exam invigilation as required. You will also be expected to complete and produce documentation such as registers, schemes of work, records of work, course review and course analysis documentation and student reports. 

Requirements

 • Experience delivering education around Mental Health and Wellbeing and the wider related topics including resilience, mental toughness and stress management. 
 • You will be qualified to at least Level 3 within Mental Health and Wellbeing or a professionally relevant specialist subject area 
 • You must possess a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or City & Guilds 7407.
 • Excellent knowledge of the importance of quality standards within teaching
 • Experience of working with a broad range of learning needs and knowledge of how to support them within the learning environment

Coleg Cambria is committed to raising the profile of the Welsh language - Welsh language skills are desirable for this position.

Coleg Cambria is a ‘Disability Confident’ Employer.

The promotion of Equality and Diversity is an essential part of the work we do and as part of this, the College is committed to having a diverse staff group.

Closing Date: 02/03/21

Please be aware that Coleg Cambria reserves the right to close our vacancies earlier than the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible. If you do not hear from us within 2 weeks of the closing date unfortunately, you have not been successful in securing an interview. 

The safety of children, young people and adults identified as ‘vulnerable’ is paramount and Coleg Cambria is fully committed to safeguarding and promoting the welfare of these individuals and to the rigorous implementation of Disclosure and Barring Service (DBS) procedures and arrangements. A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.


Benefits

 • Cynllun(iau) pensiwn ardderchog
 • Hawl gwyliau blynyddol hael
 • Talebau gofal plant trwy aberthu cyflog
 • Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg 
 • Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol
 • Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog
 • Parcio am ddim ar bob safle
 • Cynllun Beicio
 • Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch
 • Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

 

 • Excellent Pension Scheme(s)
 • Generous Annual Leave Entitlement
 • Salary Sacrifice Childcare Vouchers
 • Discounts on a Range Of College Evening Courses
 • Access to A Wide Range of E-Learning and Professional Development
 • Discounted Gym Membership
 • Excellent Sports and Fitness Facilities
 • Free Parking on All Sites
 • Cycle Scheme
 • Discounted Rates for Hairdressing and Beauty Treatments
 • Discounted Rates for Restaurants 
Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.