Pennaeth / Headteacher, Carmarthenshire

Closing date:

Ysgol Bro DinefwrCarmarthenshire

Date posted:
Start date: Yn eisiau cyn gynted a phosibl / As soon as possible
Contract type: Full Time
Salary: £87,732 - £100,568 (L33 - L39)
Contract term: Permanent

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth dynamig ac ysbrydoledig fydd yn parhau i godi ein dyheadau ac yn sicrhau cyfleoedd dysgu eithriadol cyson i’r myfyrwyr i gyd. Mae Ysgol Bro Dinefwr yn chwilio am berson proffesiynol ymrwymedig sy’n meddu’r profiad o gynyddu a chynnal perfformiad a chodi a chynnal safonau ar gyfer pob aelod o gymuned yr ysgol.

Lleolir Ysgol Bro Dinefwr yn Nyffryn Tywi ogoneddus ac mae’n gwasanaethu ardal o draddodiadau amaethyddol a diwydiannol a’r gymuned ddawnus sydd yno. Mae iddi leoliad delfrydol sy’n llai nag awr o Ogledd-orllewin Abertawe gyda chysylltiadau trafnidiaeth dda.

Mae’r llywodraethwyr wedi ymrwymo i benodi Pennaeth sy’n:

  • Arweinydd gyda hanes profedig o godi cyrhaeddiad a sicrhau’r cynnydd gorau oll i fyfyrwyr;
  • Meddu’r weledigaeth, gwybodaeth, profiad a sgiliau i arwain yr ysgol Categori 2B boblogaidd hon;
  • Adeiladu ar y cryfderau cyfredol a datblygu ymhellach botensial disgyblion a staff;
  • Bod yn ymrwymedig i gynnal safonau uchel o ran cyrhaeddiad ac ymddygiad;
  • Meddu’r gallu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn brwdfrydedd disgyblion a staff; a
  • Bod yn agos-atoch, gyda’r sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS YN DESTUN GWIRIAD MANWL GAN Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Dyddiad Cau: Canol Dydd ar Ddydd Mercher, 14 Tachwedd 2018
Rhestr Fer: Dydd Llun, 19 Tachwedd 2018
Cyfweliadau: Dydd Iau a Dydd Gwener, 6 a 7 Rhagfyr 2018

Gwnewch gais ar-lein www.sirgar.llyw.cymru

Ysgol Bro Dinefwr
Heol Myrddin, Ffairfach, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6PE
1203 ar y Gofrestr; 233 yn y Chweched Dosbarth

Cyf: 018702Job location

More about Ysgol Bro Dinefwr
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Tre-Gib Campus, Tregib campus, Ffairfach, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6TB, United Kingdom
Telephone: +44 1558 823477