Qualifications Manager, Newport

Closing date:

Qualification WalesNewport

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: Band 4 – Salary range £37,600 - £44,950 per annum
Contract term: Permanent

Job title: Qualifications Manager
Employer: Qualifications Wales
Location: Q2, Imperial Park, Newport, NP10 8AR
Contract: We currently have two permanent and two fixed term Qualifications Manager opportunities available.  These are full time (37 hours per week) however requests for alternative working patterns, including part-time and job share may be discussed at interview.
The fixed term roles are contracted for up to four years from appointment and as a result of additional time limited work associated with qualifications reform.  There may be a possibility of permanency.
Please state which role you are applying for and whether you are specifically applying for a permanent or fixed term post, or both.  Please also state if you are applying to be considered for the appointment on a secondment basis.
Salary and Benefits: Band 4 – Salary range £37,600 - £44,950 per annum
In addition to salary we offer 30 days annual leave (alongside public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.
Hours of work: 37
Directorate: Qualifications Policy and Reform
This team are particularly interested in broadening their knowledge base in terms of vocational qualifications as some successful candidates will be initially appointed to this work.
Reporting to: Senior Qualifications Manager
Closing date for applications: 26 June 2019
Interviews: TBC
Qualifications Wales was established in 2015 as the independent regulator of qualifications and the qualification system in Wales. We are responsible for ensuring that qualifications and the qualifications system are effective in meeting the reasonable needs of learners in Wales, and for promoting public confidence in these.   We are a public body, funded by Welsh Government and are accountable for our work to the National Assembly for Wales.
This appointment will initially be made to the Qualifications Policy and Reform Directorate and the successful candidates will initially lead on key projects relating to the review and reform of vocational and technical qualifications in Wales. This work is high profile and influential. Qualifications Managers will play a lead role in qualifications review and reform projects and programmes.
It involves high level engagement with employers, employer bodies, subject and professional experts, learning providers and awarding bodies. The postholder(s) will take a lead role in developing and defining our expectations and requirements for new qualifications, in procuring and managing contracts for the development of those qualifications and in ensuring that, once developed, the qualifications are fit for purpose and that learning providers are well-prepared to offer them.  

Teitl y swydd: Rheolwr Cymwysterau
Cyflogwr: Cymwysterau Cymru
Lleoliad: Q2, Imperial Park, Casnewydd, NP10 8AR
Contract: Ar hyn o bryd, mae dau gyfle parhaol a dau gyfle tymor penodol i Reolwr Cymwysterau ar gael.  Mae'r rhain yn rolau llawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.
Mae’r rolau tymor penodedig wedi’u contractio ar gyfer hyd at bedair blynedd ar ôl penodi, ac o ganlyniad i waith sy’n gyfyngedig o ran amser a fydd yn ymwneud â diwygio cymwysterau. Mae’n bosibl y gwneir y swyddi hyn yn barhaol.
Nodwch ba rôl rydych yn gwneud cais amdani, ac, yn benodol, a ydych yn gwneud cais am swydd barhaol neu swydd dymor penodedig, neu’r ddwy. Nodwch hefyd a ydych yn gwneud cais i gael eich ystyried ar gyfer y penodiad ar sail secondiad.
Cyflog a Buddiannau: Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn
Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Oriau gwaith: 37
Cyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau
Mae gan y tîm hwn ddiddordeb penodol mewn ehangu ei sail gwybodaeth o ran cymwysterau galwedigaethol gan y bydd rhai o’r ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu penodi i'r gwaith hwn i ddechrau.
Yn atebol i: Uwch Reolwr Cymwysterau
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Mehefin 2019
Cyfweliad: I’w gadarnhau
Sefydlwyd Cymwysterau Cymru yn 2015 fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.   Rydym yn gorff cyhoeddus a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn atebol am ein gwaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Cewch eich penodi i'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau i ddechrau a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau drwy arwain prosiectau allweddol yn ymwneud â'r gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau galwedigaethol  a thechnegol yng Nghymru. Mae'r gwaith hwn yn waith proffil uchel a dylanwadol. Bydd y Rheolwyr Cymwysterau yn chwarae rôl flaenllaw mewn prosiectau a rhaglenni adolygu a diwygio cymwysterau.
Mae'n cynnwys lefel uchel o ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cyflogwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr proffesiynol, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu. Bydd deiliad/deiliaid y swydd yn ymgymryd â rôl flaenllaw o ran datblygu a diffinio ein disgwyliadau a'n gofynion ar gyfer y cymwysterau newydd, caffael a rheoli contractau ar gyfer datblygu'r cymwysterau hynny a sicrhau bod y cymwysterau, ar ôl iddynt gael eu datblygu, yn addas at y diben a bod y darparwyr dysgu yn barod i'w cynnig.

 

 

 More about Qualification Wales
×
Address: Q2 Building, Pencarn Avenue, Coedkernew, Newport, NP10 8AR, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 333 077 2701