Not the right job for you? Start a new job search on Tes

Job details

Job details
Employer Hazlehead Academy
Location Aberdeen
Salary £22,416-£35,763
Contract type Full Time
Contract term Permanent
Job dates
Posted
Closing date Applications are closed

Requirements

Feumaidh an neach-obrach iad seo co-dhiù/The post holder needs to hold as a minimum:

 • Teisteanas teagaisg freagarrach/Appropriate teaching qualification
 • Làn clàradh leis an GTC (Alba) anns a’ chuspair/roinn freagarrach, neo comasach air seo fhaighinn/Full GTC (Scotland) registration in the appropriate subject/sector, or be eligible for such registration
 • Ball den sgeama PVG – Ag obair le Clann/PVG scheme membership – Working with children

Responsibilities

Thathar an dùil gun seall an neach-obrach gu bheilear/The post holder is expected to demonstrate:

 • Fileanta ann an sgriòbhadh Gàidhlig agus Gàidhlig labhairteach/Fluency in written and spoken Gaelic
 • Comasach air a’ churraicealam slàn a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig a-rèir cuspair neo roinn, agus comasach an curraicealam a leasachadh/Ability to teach the full curriculum through the medium of Gaelic in the relevant subject or sector, and to develop the curriculum
 • Comasach air clasaichean a stiùireadh agus a chuir air dòigh tro phlanadh agus ullachadh ann an teagasg agus ionnsachadh/Ability to manage and organise classes through planning and preparing for teaching and learning
 • Comasach air adhartas sgoilearan a mheasadh, a chlàradh agus aithris air airson cur ri raon de dòighean obrach teagaisg agus ionnsachaidh/Ability to assess, record and report on the work of pupils’ progress to inform a range of teaching and learning approaches
 • Comasach air sgoilearan ullachadh airson deuchainnean agus teisteanasan, agus ma dh’fheumar a dhèanamh, a’ cuideachadh len an rianachd/Ability to prepare pupils for examinations and qualifications and where required, assist with their administration
 • Comasach air cur ri deagh rianachd agus feumalachdan farsaing na sgoile/Ability to contribute towards good order and the wider needs of the school
 • Comasach air cur ris an sgoil agus planadh comhairle agus pròiseas leasachaidh/Ability to contribute to the school and council planning and improvement processes
 • Comasach air eòlas agus sgilean a ghlèidheadh agus a leasachadh agus cur ri leasachadh proifeiseanta an luchd-obrach, a’ gabhail a’ steach tidsearan ùra agus oileanaich/Ability to maintain and develop knowledge and skills and contribute to the professional development of colleagues including probationary and student teachers
 • Comasach air taic a chur ri leasachadh L3 Gàidhlig anns an ùghdarras ionadail/Ability to provide support to L3 Gaelic development within the local authority 

Closing date: 08/12/2016

Reference: ABC02665

Hazlehead Academy,
Aberdeen

About the employer

Video

Locations and contacts

Groat's Road
Aberdeen
Aberdeenshire
AB15 8BE
United Kingdom
+44 1224 208 434