Senior Manager Vocational Qualifications, Newport

Closing date:

Qualification WalesNewport

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: Band 5 £48,650 - £56,900 per annum
Contract term: Permanent

 Requests for alternative working patterns, including part time, job share and secondments, may be discussed at interview.

Salary and Benefits: Band 5 £48,650 - £56,900 per annum
In addition to salary we offer 30 days annual leave (in addition to public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.

Hours of work: 37

Department: Vocational Qualifications

Reporting to: Associate Director Vocational Qualifications

Qualifications Wales is the independent regulator of qualifications and the qualification system in Wales and a Welsh Government Sponsored Body. We are responsible for ensuring that qualifications and the qualifications system are effective in meeting the reasonable needs of learners in Wales, and for promoting public confidence in these.

The Senior Manager Vocational Qualifications will work closely with the Associate Director Vocational Qualifications to develop, embed and deliver key aspects of Qualifications Wales’ strategy and policy for reforming and regulating vocational qualifications, particularly those used on publicly funded programmes of learning.

The post-holder will be responsible for developing strategic policy proposals and for drafting and editing high-profile reports and proposals in a public-policy context. The post-holder will be responsible for securing support and buy-in from senior management and from key external stakeholders as well as securing and analysing contributions from a range of other internal and external stakeholders.

The post holder will also act as a senior point of contact and representative on matters relating to vocational qualifications.

Closing date for applications: 28 November 2017 – midday
Interviews will be held on 10 January 2018

Contact : Cassy Taylor – Associate Director Vocational Qualifications – 01633 373211

recruitment@qualificationswales.org

Teitl y swydd: Uwch Reolwr Cymwysterau Galwedigaethol

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Contract: Parhaol, llawn-amser. 
Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gweithio'n rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddiannau: Band 5 £48,650 - £56,900 y flwyddyn
Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Adran: Cymwysterau Galwedigaethol

Yn atebol i: Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol

Cymwysterau Cymru yw rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru ac mae'n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain. 

Bydd yr Uwch Reolwr Cymwysterau Galwedigaethol yn cydweithio'n agos â Chyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol i ddatblygu, ymgorffori ac i gynnal agweddau allweddol ar strategaeth a pholisi Cymwysterau Cymru ar gyfer diwygio a rheoleiddio cymwysterau galwedigaethol, yn enwedig y rheini a ddefnyddir ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu cynigion am bolisi strategol ac am ddrafftio a golygu adroddiadau uchel eu proffil a chynigion mewn cyd-destun polisi cyhoeddus. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am sicrhau cymorth a pherchenogaeth gan yr uwch reolwyr a gan rhanddeiliaid allanol allweddol ynghyd â sicrhau a dadansoddi cyfraniadau o ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol eraill.

Deiliad y swydd hefyd fydd yr uwch gyswllt cyntaf a'r cynrychiolydd ar gyfer pob mater sy'n ymwneud â chymwysterau galwedigaethol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Tachwedd 2017 – hanner dydd

Cynhelir cyfweliadau ar 10 Ionawr 2018

Cyswllt: Cassy Taylor –– Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol - 01633 373211

recriwtio@qualificationswales.orgJob location

More about Qualification Wales
×
Address: Q2 Building, Pencarn Avenue, Coedkernew, Newport, NP10 8AR, United Kingdom
Telephone: +44 333 077 2701