Teacher of Mathematics with responsibility for Numeracy

Ysgol BrynhyfrydRuthin, Denbighshire

Mathematics Teacher with responsibility for Numeracy

Service:  Education

Location: Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

Salary Grade:  Teachers Pay Scale +TLR2b

Hours: Full Time 

Permanent

Start Date: 01.09.2021 

External vacancy

The Governors are seeking to appoint a committed and skilled Mathematics teacher with responsibility for Numeracy to teach across the key stages. The successful candidate will join a dynamic school where inspirational leadership and hard work have transformed performance against every measure. Results in 2019 and 2020 were outstanding both at GCSE and A Level.  The Mathematics Faculty achieves outstanding results at GCSE and as a result, pupils go on to study Maths at A Level. 

This success, combined with our stunning location and proximity to Chester and Liverpool, means we can provide truly exciting career development opportunity.  

All appointments are subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Juliet Peters, Deputy Headteacher on 01824 703933

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Closing Date: 24 May 2021

Interview Date:  27 May 2021


Athro/Athrawes Mathemateg gyda chyfrifoldeb am Rhifedd

Gwasanaeth: Addysg

Lleoliad: Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

Gradd Gyflog:  Graddfa Cyflog Athrawon + CAD2b   

Oriau: Llawn Amser 

Tymor Parhaol

Dyddiad Cychwyn: 01.09.2021 

Swydd Allanol

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Mathemateg gyda chyfrifoldeb am Rhifedd sydd yn ymroddedig ac egnïol i addysgu ar draws y cyfnodau allweddol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag ysgol ddynamig lle mae arweinyddiaeth ysbrydoledig a gwaith caled ar draws yr ysgol wedi trawsnewid ei pherfformiad yn erbyn pob un o’r mesuriadau perfformiad. Cafwyd canlyniadau TGAU a Safon Uwch rhagorol yn 2019 a 2020.  Mae'r Gyfadran Mathemateg yn llwyddo i gael canlyniadau rhagorol mewn TGAU ac oherwydd hyn, mae’r disgyblion yn mynd ymlaen i astudio Mathemateg mewn Lefel A.  

Mae’r llwyddiant hwn, ynghyd â’n lleoliad trawiadol a’n hagosrwydd at Gaer a Lerpwl, yn golygu y gallwn ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa gwirioneddol gyffrous.  

Mae pob penodiad yn amodol ar Ddatgeliad  y Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Juliet Peters, Dirprwy Bennaeth ar 01824 703933.

 Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos o’r dyddiad cau, mae’n rhaid i chi gymryd nad ydych wedi’ch rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 24 May 2021

Dyddiad Cyfweliad:  27 Mai 2021

Supporting documents

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.