Expiring soon

Teacher (Primary) - Gaelic Medium, (Permanent/Fixed Term) (Full/Part Time), Various Locations in Highland Council Area

The Highland CouncilHighland

Job Description

PLEASE NOTE: POSTS AVAILABLE:

0.5 FTE Acharacle Primary School - Permanent

0.5 FTE Mallaig Primary School - Permanent

 

Tiotal Dreuchd: Tidsear Bun-sgoile – Foghlam tron Ghàidhlig

Àite: Diofar Àiteachan taobh a-staigh sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd

Uairean: Diofar – Làn-ùine/Pàirt-ùine

Ùine: Diofar – Maireannach/Sealach

Tuarastal: £27,498 - £41,412 pa/pro rata

Neach Fiosrachaidh: Jean NicFhionghain, Fòn: 01463 702730

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. 

 

NOTA: LÌON IS TILL AN DUILLEAG ROGHAINN CHO-CHEANGAILTE GU: staffing.recruitmentteaching@highland.gov.uk.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

 

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

 

Tha pasgan ath-shuidheachaidh cuimseach aig a’ Chomhairle agus math dh’fhaodte gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail.

 

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

 

Riatanasan

Tha clàrachadh le Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba riatanach.

Ceangal Obrach

 

 

Post Title: Primary Teacher - Gaelic Medium

Location:  Various Locations within Highland Council Area

Hours:    Various - Full Time/Part Time

Duration:  Various - Permanent/Temporary

Salary:     £27,498 - £41,412 pa/pro rata

Contact Person: Jean MacKinnon Tel. 01463 702730

Please APPLY ONLINE.

NOTE: PLEASE COMPLETE & RETURN THE ATTACHED PREFERENCE SHEET TO:  staffing.recruitmentteaching@highland.gov.uk.

Applications from Gaelic speakers are essential.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

The council has a comprehensive relocation package which may be available to External Permanent successful candidates. 

Short listed applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated. Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

 

 

Requirements

GTCS Registration is essential

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.