Skip to main content

Cymru'n colli ei llais

Ar ol i Jane Davidson gytuno gydag Adran Addysg Llundain i weithredu newidiadau i gytundebau gwaith athrawon, ymddangosai nad oedd hi am ddilyn trywydd Lloegr a chau allan UCAC a NUT Cymru o'r trafodaethau. Gan fod y ddau'n cynrychioli dwy ran o dair o athrawon Cymru byddai'n wallgo eu cau allan. Byddai'r Cynulliad yn ymgynghori gyda phawb.

Felly, sefydlwyd grw p Partneriaeth Mewn Addysg er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu yng Nghymru er lles Cymru. Oherwydd ei ymwybyddiaeth o safbwynt undebau eraill, nad ydynt am weld Cymru yn cymryd unrhyw gamau gwahanol i Loegr, gofynnodd UCAC i'r Cynulliad beth fyddai'n digwydd pe bai dymuniadau athrawon Cymru ac Aelodau'r Cynulliad yn wahanol i rai Llundain? Pwy fyddai'n gwneud y penderfyniad terfynol? Yr ateb - byddai'n rhaid aros i weld.

Yr hyn a welwyd oedd llai o ymgynghori yng nghyfarfodydd y Bartneriaeth a mwy o gyflwyno gwybodaeth am benderfyniadau a oedd eisoes wedi eu gwneud ar sail yr hyn a oedd yn digwydd yn Lloegr. Gwrthododd y Cynulliad sefydlu cynllun peilot llwyth gwaith yng Nghymru ac mae'r holl hyfforddiant a'r cyngor sydd nawr ar gael i Awdurdodau Addysg Cymru ar sail cynlluniau peilot yn Lloegr.

Sefydlwyd panel diwygio llwyth gwaith Cymru yn yr haf i gynghori ysgolion ar drefnu eu gweithlu. Roedd rhaid cael caniatad y grw p o Lundain i wneud hyn ac felly ni ymgynghorwyd ag UCAC a NUT Cymru. Nid oes un cynrychiolydd o'r Gorllewin na'r Gogledd Orllewin nac o'r sector cyfrwng-Cymraeg ar y panel. Gofynnodd UCAC i'r gweinidog addysg Jane Davidson ychwanegu aelodau at y panel er mwyn sicrhau cydbwysedd daearyddol a sectoryddol deg ond gwrthododd.

Mae newidiadau pwysig ar droed yn ein hysgolion - yn arbennig defnyddio pobl heb gymhwyster athro i gymryd dosbarthiadau. Ond bydd unrhyw gyngor i ysgolion Cymru ar sail cynlluniau peilot o Loegr, trafodaethau sy'n cau allan cynrychiolwyr dwy ran o dair o athrawon Cymru, a chyngor gan banel sydd heb un aelod gyda phrofiad uniongyrchol o ysgolion bach go iawn nac ysgolion cyfrwng-Cymraeg.

Trist gweld fod Jane Davidson wedi ildio i'r rhai sydd eisiau gweld Cymru yn dilyn Lloegr yn llwyr a phan fo pwysau go iawn ar Lywodraeth Cymru i ddilyn Lloegr yn slafaidd nad oes ganddi'r stumog i weithredu'n annibynnol er lles Cymru.

Moelwen Gwyndaf yw Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Log in or register for FREE to continue reading.

It only takes a moment and you'll get access to more news, plus courses, jobs and teaching resources tailored to you