Beiwch ni am bopeth

1st October 2004 at 01:00
Cryn bythefnos ers dechrau'r tymor newydd ac mae ysgolion eisoes yn cael eu beio am fwlio, llau pen, bwyd gwael, plant tew, diffyg ymarfer corff ac yn y blaen. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Pwy fyddai'n cael y bai am ddiffygion cymdeithas pe na bai ysgolion yn gocyn hitio mor gyfleus?

Faint o athrawon fu wrthi yn ystod yr haf yn eu gweithdai cudd yn magu llau pen ar gyfer mis Medi? O wrando ar rieni yn ein hardal ni dylai athrawon fod yn arbenigwyr byd-eang ar fagu llau pen. Yr un hen gan - athrawon sydd ar fai.

Mae bwlio yn her ymhob agwedd ar fywyd, nid yn unig mewn ysgolion. Unwaith eto, yr ysgolion sydd ar fai. Yn rhyfedd, does byth bai ar y plant na'r teuluoedd! Mae bwlio'n broblem, a rhaid bod yn sensitif a gofalus wrth ddelio ag achosion, sy'n gallu mynd allan o reolaeth yn hawdd ac yn anffodus troi'n drasiedi. Mae gan bob ysgol bolisi ar sut i ddelio a bwlio ac yn treulio cryn dipyn o amser yn datrys y broblem.

Er efallai mai dyna'r gred gyffredinol, dydyn ni ddim yn hyfforddi plant i fod yn fwlis. Fe'n harweinir i gredu fod pob plentyn tew (fedrai ddim meddwl am air arall sy'n "PC") yn ganlyniad i fwyta 'sglodion yn yr ysgol.

Mae'n wir oherwydd dwi'n ei ddarllen yn y papurau, ei glywed ar y radio a'i weld ar y teledu.

Mae'n debyg mai'r unig beth all ysgolion ei gynnig yn ddyddiol yw sglodion.

Roeddwn i a'r rheolwr arlwyo wedi'n brifo gan y cyhuddiad. Roeddem yn trafod y fwydlen ar gyfer tymor yr hydref ar y pryd. Roedd y fwydlen yn cynnig bwyd iachus ar gyfer y plant. Gofynnwyd i ni am y cynnwys, a oedd digon o ddewis o ffrwythau a llysiau? Croeso i unrhyw newyddiadurwrwraig ymuno a ni am ginio, ar fyr rybudd, ac efallai y byddent wedyn yn medru ysgrifennu beth yn union sydd ar gael yn ein hysgolion. Edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Rhaid mynd nawr i gerdded y plant o gwmpas yr iard er mwyn codi archwaeth am ginio iachus, cytbwys a di-sglodion. Mae'r plant, fel mae'n digwydd, yn paratoi eu hoff frechdanau. Dylwn ychwanegu nad yw'r cwricwlwm, hyd y gwn i, yn cynnwys rhaglen ar fyw'n afiach, sut i fwlio eraill, na sut i fagu llau pen.

Terry Williams yw pennaeth ysgol iau Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr. Nid yw'n ysgrifennu yma yn rhinwedd ei swydd.Beth yw'ch barn chi? Ysgrifennwch at cymru@tes.co.uk

Comments

The guide by your side – ensuring you are always up to date with the latest in education.

Get Tes magazine online and delivered to your door. Stay up to date with the latest research, teacher innovation and insight, plus classroom tips and techniques with a Tes magazine subscription.
With a Tes magazine subscription you get exclusive access to our CPD library. Including our New Teachers’ special for NQTS, Ed Tech, How to Get a Job, Trip Planner, Ed Biz Special and all Tes back issues.

Subscribe now