Pwy yn y byd ydw i?

12th November 2004 at 00:00
A finnau yng ngwewyr ffliw yn ystod hanner tymor, dechreuais gwestiynu fy rol yn yr ysgol. Rwy'n mwynhau darllen 'Thank God It's Friday' yng nghylchgrawn TES ac yn gallu cydymdeimlo a'r awdur. Diolch byth ei bod hi'n hanner tymor a bod gen i rai dyddiau i ddadebru cyn bwrlwm y Dolig.

Rwy'n mwynhau'r cyfnod yma gyda'r cyfarfodydd rhieni, adroddiadau i'w hysgrifennu a holl baratoadau'r cyngerdd Nadolig, y carolau a'r partion! Fyddai hi ddim yn Dolig hebddyn nhw. Felly, pa rol fydd gen i rhwng nawr a'r Dolig? O ystyried sut mae hi ddechrau'r tymor, mi fyddai'n chwarae pob un rhan yn y panto fwy neu lai!

Fe fyddai'n weithiwr cymdeithasol yn helpu teuluoedd ag anghenion dybryd.

Fe fyddai'n mynychu cyfarfodydd i roi tystiolaeth, yn gwneud asesiadau risg, yn cwrdd a'r plant, y rhieni a gweithwyr cymdeithasol ac yn cefnogi plant mewn angen pan fo'n bosib.

Fe fyddai'n swyddog personel ac yn ceisio gweithredu'r cytundeb llwyth gwaith -heb adnoddau digonol. Fe fyddai'n ceisio creu amser digyswllt a chefnogaeth addas i'r athrawon, yn cynnal cyfarfodydd adolygu perfformiad, yn ystyried ceisiadau trothwy, yn cyfweld a phenodi staff newydd ac yn y blaen.

Fe fyddai'n fiwrocrat ac yn llenwi ffurflenni o bob math ar gyfer yr awdurdod addysg lleol, llywodraeth y Cynulliad ac Estyn. Mae pawb yn gofyn am yr un manylion ond mewn fformat gwahanol - er mwyn ein cadw ni ar flaenau'n traed!

Wrth gwrs bydd gofyn i mi roi fy sgiliau cymorth cyntaf ar waith wrth i mi ddelio a man grafiadau a digwyddiadau mwy difrifol. Mi wna i'n siwr bod pob gofal yn cael ei gymryd a bod y gwaith papur yn ei le.

A dyna i chi fy sgiliau fel ditectif, plismon a barnwr wrth ddelio ag achos y bocs brechdanau diflanedig a'r dillad sydd wedi eu dwyn! Rhaid dod o hyd i'r troseddwyr a dewis cosb addas. Mae'n broblem pan nad oes neb yn gwybod pwy sydd ar fai ond y rhieni'n mynnu bob rhywbeth yn cael ei wneud.

Dydw i ddim wedi son am baratoi ar gyfer y cyngerdd Dolig, y partion a'r gwasanaeth carolau, am gyllid a chlustnodi arian, dysgu a rheoli'r cwricwlwm.

Dwi'n mwynhau fy ngwaith yn fawr iawn ac yn cael llawer o bleser wrth weld y plant yn datblygu ac yn llwyddo. Ond dwi ddim yn siwr beth yn union ydw i. Efallai y gall rhywun sy'n teimlo'r un fath fy helpu i adnabod fy hun.

Terry Williams yw Pennaeth Ysgol Gynradd Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr

Subscribe to get access to the content on this page.

If you are already a Tes/ Tes Scotland subscriber please log in with your username or email address to get full access to our back issues, CPD library and membership plus page.

Not a subscriber? Find out more about our subscription offers.
Subscribe now
Existing subscriber?
Enter subscription number

Comments

The guide by your side – ensuring you are always up to date with the latest in education.

Get Tes magazine online and delivered to your door. Stay up to date with the latest research, teacher innovation and insight, plus classroom tips and techniques with a Tes magazine subscription.
With a Tes magazine subscription you get exclusive access to our CPD library. Including our New Teachers’ special for NQTS, Ed Tech, How to Get a Job, Trip Planner, Ed Biz Special and all Tes back issues.

Subscribe now