Pwy yn y byd ydw i?

12th November 2004 at 00:00
A finnau yng ngwewyr ffliw yn ystod hanner tymor, dechreuais gwestiynu fy rol yn yr ysgol. Rwy'n mwynhau darllen 'Thank God It's Friday' yng nghylchgrawn TES ac yn gallu cydymdeimlo a'r awdur. Diolch byth ei bod hi'n hanner tymor a bod gen i rai dyddiau i ddadebru cyn bwrlwm y Dolig.

Rwy'n mwynhau'r cyfnod yma gyda'r cyfarfodydd rhieni, adroddiadau i'w hysgrifennu a holl baratoadau'r cyngerdd Nadolig, y carolau a'r partion! Fyddai hi ddim yn Dolig hebddyn nhw. Felly, pa rol fydd gen i rhwng nawr a'r Dolig? O ystyried sut mae hi ddechrau'r tymor, mi fyddai'n chwarae pob un rhan yn y panto fwy neu lai!

Fe fyddai'n weithiwr cymdeithasol yn helpu teuluoedd ag anghenion dybryd.

Fe fyddai'n mynychu cyfarfodydd i roi tystiolaeth, yn gwneud asesiadau risg, yn cwrdd a'r plant, y rhieni a gweithwyr cymdeithasol ac yn cefnogi plant mewn angen pan fo'n bosib.

Fe fyddai'n swyddog personel ac yn ceisio gweithredu'r cytundeb llwyth gwaith -heb adnoddau digonol. Fe fyddai'n ceisio creu amser digyswllt a chefnogaeth addas i'r athrawon, yn cynnal cyfarfodydd adolygu perfformiad, yn ystyried ceisiadau trothwy, yn cyfweld a phenodi staff newydd ac yn y blaen.

Fe fyddai'n fiwrocrat ac yn llenwi ffurflenni o bob math ar gyfer yr awdurdod addysg lleol, llywodraeth y Cynulliad ac Estyn. Mae pawb yn gofyn am yr un manylion ond mewn fformat gwahanol - er mwyn ein cadw ni ar flaenau'n traed!

Wrth gwrs bydd gofyn i mi roi fy sgiliau cymorth cyntaf ar waith wrth i mi ddelio a man grafiadau a digwyddiadau mwy difrifol. Mi wna i'n siwr bod pob gofal yn cael ei gymryd a bod y gwaith papur yn ei le.

A dyna i chi fy sgiliau fel ditectif, plismon a barnwr wrth ddelio ag achos y bocs brechdanau diflanedig a'r dillad sydd wedi eu dwyn! Rhaid dod o hyd i'r troseddwyr a dewis cosb addas. Mae'n broblem pan nad oes neb yn gwybod pwy sydd ar fai ond y rhieni'n mynnu bob rhywbeth yn cael ei wneud.

Dydw i ddim wedi son am baratoi ar gyfer y cyngerdd Dolig, y partion a'r gwasanaeth carolau, am gyllid a chlustnodi arian, dysgu a rheoli'r cwricwlwm.

Dwi'n mwynhau fy ngwaith yn fawr iawn ac yn cael llawer o bleser wrth weld y plant yn datblygu ac yn llwyddo. Ond dwi ddim yn siwr beth yn union ydw i. Efallai y gall rhywun sy'n teimlo'r un fath fy helpu i adnabod fy hun.

Terry Williams yw Pennaeth Ysgol Gynradd Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr

Log-in as an existing print or digital subscriber

Forgotten your subscriber ID?

Subscribe

To access this content and the full TES archive, subscribe now.

View subscriber offers

Comments

Get TES online and delivered to your door – for less than the price of a coffee

Save 33% off the cover price with this great subscription offer. Every copy delivered to your door by first-class post, plus full access to TES online and the TES app for just £1.90 per week.
 
Subscribers also enjoy a range of fantastic offers and benefits worth over £270:

  • Discounts off TES Institute courses
  • Access over 200,000 articles in the TES online archive
  • Free Tastecard membership worth £79.99
  • Discounts with Zipcar, Buyagift.com, Virgin Wines and other partners
Order your low-cost subscription today