Scottish Gaelic teaching resources: News and current affairs

Resources and ideas for Scottish Gaelic, written by teachers to support teaching and learning

  1. Home
  2. Languages
  3. Scottish Gaelic
  4. News and current affairs
Sgilean-smaoineachaidh powerpoint - Èisteachd is labhairt

Sgilean-smaoineachaidh powerpoint - Èisteachd is labhairt

’S e powerpoint a tha seo làn gnìomhan beaga a tha a’ cleachdadh sgilean-smaoineachadh agus mac-meanma na cloinne. Tha mise dhan chleachdadh sna leasanan Èisteachd is labhairt. Cuid gòrach, litearas agus matamataig nan cois. Às dèidh dhaibh a bhith a’ bruidhinn tha mi a’ toirt orra na beachdan aca a sgrìobhadh cuideachd.

By Elliza