Hero image

Giothinlamaygio's Shop

Thông thường ngày xưa người ta hay tính sang ngày bằng cách tính giờ thìn. Vậy, giờ thìn bắt đầu lúc nào? Giờ Thìn là mấy giờ. Tất cả có trên website : https://xosobay.com/gio-thin-la-may-gio-khai-quat-ve-nguoi-sinh-gio-thin

Thông thường ngày xưa người ta hay tính sang ngày bằng cách tính giờ thìn. Vậy, giờ thìn bắt đầu lúc nào? Giờ Thìn là mấy giờ. Tất cả có trên website : https://xosobay.com/gio-thin-la-may-gio-khai-quat-ve-nguoi-sinh-gio-thin