Hero image

Vancung30tet's Shop

Văn cúng rước ông bà tổ tiên về ăn Tết ngày 30 bao gồm bài văn khấn cúng và các lễ vật cúng mời tổ tiên về dự 3 ngày Tết với con cháu.

Văn cúng rước ông bà tổ tiên về ăn Tết ngày 30 bao gồm bài văn khấn cúng và các lễ vật cúng mời tổ tiên về dự 3 ngày Tết với con cháu.