Headteacher, Ysgol Comins Coch

Closing date:

Ysgol Gynradd Comins CochYsgol Comins Coch

Date posted:
Start date: 1 September 2019
Contract type: Full Time
Salary: ISR Group 2a - £48,687-£56,434 (L9 – L15)
Contract term: Permanent

 Ysgol Comins Coch has been achieving excellence within a respectful, caring and inclusive environment for many years. The acting Headteacher, who has led the school for the past three years, now wishes to retire and the Governors wish to appoint a new Headteacher to lead the school in the next period of its development. 

Comins Coch is a popular school with pupils drawn from Aberystwyth and the surrounding area. The school has around 170 pupils, a very effective team of teachers and support staff who help each and every child learn and develop their full potential, and is currently making significant improvements to its buildings and facilities. The Governors wish to appoint a Headteacher who can build upon existing strengths whilst being open to new ideas and ensuring that the school prepares its pupils for the changing world around them.

The successful candidate will be expected to demonstrate relevant knowledge and experience of delivering teaching excellence; effective learning and pupil assessment; current and likely future developments in Welsh education; developing and managing high performing teams; professional development of staff; performance management; strategy development, implementation and evaluation; managing budgets; curriculum planning and resource allocation; and developing strong and supportive relationships with parents, Governors, the County Council, the local community and other bodies.

The successful candidate will have excellent communications skills, preferably in English and Welsh. Applications are invited from applicants who are not currently fluent in Welsh but who would commit to and successfully complete a programme of intensive learning before joining the school in September 2019.

In addition to these requirements, the school and its Governors attach particular importance to:

 • Having high expectations of pupils, staff and themselves, in relation to all aspects of their development, including academic excellence
 • Providing a clear vision for the future of the school which inspires staff, parents and pupils alike, with clear plans about how to deliver it
 • Offering energetic, positive leadership which draws upon and reinforces the expertise of other staff
 • Providing a caring, respectful and inclusive environment in which all children and staff enjoy coming to school
 • Ensuring that the school helps all children to develop their ability to learn independently and to be prepared for the world outside school
 • Openness to new ideas and expertise from both within the school and outside, and experience of managing change

The closing date for applications is 17 March 2019 and interviews will be conducted on 4 April 2019.

 

Mae Ysgol Comins Coch wedi bod yn cyflawni rhagoriaeth mewn amgylchedd gofalgar, cynhwysol, llawn parch ers nifer o flynyddoedd.   Mae’r Pennaeth dros dro, sydd wedi arwain yr ysgol dros y tair blynedd ddiwethaf, am ymddeol ac mae’r Llywodraethwyr am benodi Pennaeth newydd i arwain yr ysgol yn y cyfnod nesaf o’i datblygiad.   

Mae Comins Coch yn ysgol boblogaidd a daw’r disgyblion o Aberystwyth a’r ardal gyfagos.   Mae rhyw 170 o ddisgyblion yn yr ysgol ac mae tîm effeithiol o athrawon a staff cefnogi yn cynorthwyo pob plentyn i ddysgu a datblygu i’w llawn botensial.  Ar hyn o bryd, mae gwelliannau sylweddol yn cael eu gwneud i adeiladau a chyfleusterau’r ysgol.   Mae’r Llywodraethwyr am benodi Pennaeth a all adeiladu ar y cryfderau presennol a bod yn agored i syniadau newydd a sicrhau bod yr ysgol yn paratoi ei disgyblion ar gyfer byd sy’n newid o’u cwmpas.  

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos gwybodaeth a phrofiad perthnasol o gyflwyno rhagoriaeth addysgu; dysgu ac asesu effeithiol; y datblygiadau diweddaraf mewn addysg Gymraeg a datblygiadau tebygol yn y dyfodol; datblygu a rheoli timau uchel eu perfformiad; datblygiad proffesiynol staff, rheoli perfformiad, datblygu strategaeth, gweithredu a gwerthuso, rheoli cyllidebau; cynllunio cwricwlwm a dyrannu adnoddau; a datblygu perthynas gadarn a chefnogol gyda rhieni, Llywodraethwyr, y Cyngor Sir, y gymuned leol a chyrff eraill.   Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg os yn bosibl.   Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn rhugl yn y Gymraeg ar hyn o bryd ond a fyddent yn ymrwymo i raglen o hyfforddiant dwys cyn ymuno â’r ysgol ym mis Medi 2019, ac yn cwblhau’r hyfforddiant hwnnw’n llwyddiannus.

Yn ychwanegol at y gofynion hyn, mae’r ysgol a’i Llywodraethwyr yn rhoi pwysigrwydd mawr ar:

 • Gael disgwyliadau uchel o’r disgyblion, o’r staff ac ohonyn nhw eu hunain mewn perthynas â phob agwedd ar eu datblygiad, gan gynnwys rhagoriaeth academaidd  
 • Darparu gweledigaeth glir ar gyfer y dyfodol a fydd yn ysbrydoli staff, rhieni a disgyblion fel ei gilydd, a chynlluniau clir ar gyfer cyflwyno’r weledigaeth honno
 • Cynnig arweinyddiaeth gadarnhaol ac egnïol a fydd yn tynnu ar arbenigedd y staff eraill ac yn atgyfnerthu’r arbenigedd hwnnw 
 • Darparu amgylchedd cynhwysol, gofalgar, llawn parch a fydd yn golygu bod pob plentyn ac aelod staff yn mwynhau dod i’r ysgol
 • Sicrhau fod yr ysgol yn cynorthwyo i helpu pob plentyn ddatblygu ei allu i ddysgu’n annibynnol ac i baratoi ar gyfer y byd y tu allan i’r ysgol 
 • Bod yn agored i syniadau newydd ac arbenigedd o fewn yr ysgol ac oddi allan iddi, a phrofiad o reoli newid


Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 17 Mawrth 2019 a chynhelir y cyfweliadau 4 Ebrill 2019.  Job location

More about Ysgol Gynradd Comins Coch
×
Type: Mainstream School
Phase: Primary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 4 - 11 years
Address: Comins Coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BQ, United Kingdom
Telephone: +44 1970 623497