HM Inspector, Home-based

Closing date:

Estyn - Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in WalesHome-based

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £61,090 - £71,475
Contract term: Permanent

Her Majesty’s Inspectors of Education and Training (HMI)

We are seeking to recruit an individual with significant teaching experience and a track record of successful leadership in special schools, pupil referral units or local authority services for vulnerable learners or those with additional learning needs.

As an inspector, the advice and recommendations you give will influence the future of education right across Wales.

Your day-to-day work will include:

 • Leading or contributing to inspection, reporting and advice work, including inspections of individual education providers and broader ‘thematic’ reviews that range across a sample of provision in Wales.
 • Involvement in national developments and producing professional advice designed to inform the development of policy in your areas of expertise.
 • Undertaking work designed to capture and disseminate the best practice that we see through our inspection programmes.
 • Working within agreed systems and processes and to contribute to organisational growth, development and change in Estyn.
 • Having a role in relation to quality assurance and Additional Inspector training.
 • Promoting and safeguarding the welfare of children and young persons you are responsible for, or come into contact with.

Hours of work - Five-day week (Monday to Friday) of 37 hours excluding lunch breaks.

Location - Home-based, with frequent travel required all over Wales

Details on how to apply are available from our website or e-mail us for more information recruitment@estyn.gov.wales.

The closing date for applications is 2:00pm on 19 February 2018.

Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM)

Rydym yn ceisio recriwtio unigolyn sydd â phrofiad addysgu sylweddol a hanes o arweinyddiaeth lwyddiannus mewn ysgolion arbennig, unedau cyfeirio disgyblion neu wasanaethau awdurdodau lleol ar gyfer dysgwyr sy’n agored i niwed neu’r rheiny ag anghenion dysgu ychwanegol.

Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg ledled Cymru.

Bydd eich gwaith o ddydd i ddydd yn cynnwys:

 • Arwain neu gyfrannu at waith arolygu, adrodd a chynghori, gan gynnwys arolygiadau darparwyr addysg unigol ac adolygiadau ‘thematig’ ehangach sy’n amrywio ar draws sampl o ddarpariaeth yng Nghymru.
 • Cyfrannu at lunio cyngor proffesiynol sydd â’r nod o lywio datblygiad polisi ym maes eich arbenigedd.
 • Ymgymryd â gwaith sy’n anelu at ddal a lledaenu’r arfer orau a welwn yn ein rhaglenni arolygu.
 • Gweithio yn unol â systemau a phrosesau cytûn a chyfrannu at dwf, datblygiad a newid sefydliadol yn Estyn.
 • Hefyd, mae gan AEM rolau pwysig o ran sicrhau ansawdd a hyfforddiant arolygwyr ychwanegol.
 • Cyfrifoldeb am hyrwyddo a diogelu lles y plant a’r bobl ifanc yr ydych yn gyfrifol amdanynt, neu’n dod i gysylltiad â nhw.

Cyflog - £61,090 - £71,475

Oriau gwaith - pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad - Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd

Ewch i’n gwefan i weld ein swyddi gwag presennol neu anfonwch neges e-bost atom am ragor o wybodaeth recruitment@estyn.gov.wales.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2:00yp, 19 Chwefror 2018.Job location

More about Estyn - Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales
×
Address: Anchor Court / Llys Angor, Keen Road / Heol Keen, Cardiff / Caerdydd, Cardiff, CF24 5JW, United Kingdom
Telephone: +44 29 2044 6446