Practical Skills Supervisor - Electrical Installation, Rhos

Closing date:

Llandrillo CollegeRhos

Date posted:
Start date: As soon as possible
Contract type: Part Time
Salary: £15.54 - £16.58LGPS Pension
Contract term: Fixed Term

Grŵp Llandrillo Menai  are looking to appoint a Practical Skills Supervisor whom under guidance of lecturing staff, will deliver practical sessions to groups of learners within a practical workshop environment and will provide support to lecturers by tracking and assessing learner progress, providing guidance and support where required. 

Mae Grŵp Llandrillo mendi yn edrych i benodi Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol a fydd o dan arweiniad gan staff darlithio, yn darparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i ddysgwyr yn gwneud gweithgareddau ymarferol mewn gweithdy ymarferol a byddant yn cynorthwyo a chefnogi darlithwyr i dracio ac asesu cynnydd dysgwyr gan gynnig arweiniad a chefnogaeth os yn briodol. 

Cyf y Swydd / Job Ref: CLSB/0052/19

Cyflog / Salary: £15.54 - £16.58 per hour / yr awr 

Math o Gytundeb / Contract type: Rhan Amser, Tal yr Awr / Part Time, Hourly Paid 

Dyddiad Cau / Closing date: 17/12/2019 @ 12pm

Lleoliad /Location: Rhos 

Hawl Gwyliau / Holiday entitlement: N/A Included in hourly rate / N/A wedi'i gynnwys yn nhâl yr awr

Oriau - Patrwm Gwaith / Hours - Working pattern: lleiafswm o 12 ar gael / minimum of 12 hours available 

Hawl Pensiwn / Pension rights: LGPS

Sgiliau Iaith / Language skills: Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol / Spoken and written Welsh is desirableMore about Llandrillo College
×
Phase: Further Education
Gender: Mixed
Age Range: 16+ years