Teacher, Conwy

Closing date:

Ysgol Y GogarthConwy

Date posted:
Start date: September 2018
Contract type: Full Time
Salary: Teachers Pay Scale plus £2,106 SEN allowance
Contract term: Permanent

TEACHERS x 4

The Governing Body invites applications for the above post. Experience of working with pupils with a range of Additional Learning Needs is essential.

Due to the nature of the post the successful candidate will be subject to a disclosure by the Disclosure and Barring Service.

For further information regarding the post please contact Mr Jonathan Morgan on 01492 860077

To apply for this vacancy, please visit www.conwy.gov.uk/jobs to apply online.

Please note the authority no longer issues application forms and does not accept CVs.

Closing date: Midnight, Thursday, 15th March 2018

Conwy is committed to safeguarding - qualifications and references will be verified

If not informed within 3 weeks of the closing date, candidates must assume they have not been shortlisted for interview and will therefore not be notified in writing.

In promoting equal opportunities Conwy welcomes applicants from all sections of the community. All disabled applicants who meet the essential job requirements will be guaranteed an interview.

EDUCATION SERVICES
YSGOL Y GOGARTH
Day/Residential Special School for pupils with Special Educational Needs
(200 on roll, Age range 3 to 19)
Nant Y Gamar Road, Llandudno LL30 1YE
Tel: (01492) 860077
Headteacher: Mr Jonathan Morgan

GWASANAETHAU ADDYSG
YSGOL Y GOGARTH
Ysgol Ddydd/Breswyl Arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig (200 ar y gofrestr, ystod oed 3 - 19)
Ffordd Nant Y Gamar, Llandudno LL30 1YE
Ffôn: (01492) 860077
Pennaeth: Mr Jonathan Morgan

Yn eisiau erbyn Medi 2018

ATHRO/ATHRAWES x 4

Cyflog: Graddfa Cyflog Athrawon a £2,106 lwfans AAA

Mae’r Corff Llywodraethol yn gwahodd ceisiadau am y swydd uchod. Mae profiad o weithio gyda disgyblion gydag amrediad o Anghenion Addysgol Ychwanegol yn hanfodol.

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am ddatgeliad gan y Gwasanaeth Gwahardd a Dateglu ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Am ragor o fanylion ynglyn â’r swydd cysylltwch â

Mr Jonathan Morgan ar 01492 860077

I wneud cais am y swydd hon, ewch i www.conwy.gov.uk/swyddi i lenwi cais ar lein.

Noder nid yw’r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw’n derbyn CV.

Dyddiad cau: Hanner nos, dydd Iau 15fed Mawrth 2018

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio.

Os nad ydych wedi derbyn ymateb o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, rhaid i’r ymgeiswyr tybio nad ydynt wedi cael eu cynnwys yn y rhestr fer ac felly ni fyddent yn cael eu hysbysu mewn ysgrifen.

Wrth fynd ati i hyrwyddo cyfle cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned. Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n diwallu gofynion hanfodol swydd yn cael cyfweliad.Job location

More about Ysgol Y Gogarth
×
Type: Special Needs
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 3 - 19 years
Address: Nant-y-gamar Road, Craig Y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YF, United Kingdom
Telephone: +44 1492 860077