Teacher of Eachdraidh (History), Glasgow City

Closing date:

Glasgow Gaelic SchoolGlasgow City
Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £32,034-£40,206
Contract term: Permanent

Job Description
A bheil thu comasach air diofar a dhèanamh air beatha chloinne ann an Glaschu san àm ri teachd? Feumaidh tu a bhith nad bhall den luchd-obrach a tha dealasach, truasail agus teisteanaichte. A thuilleadh air raon de dhleastanasan teagaisg is uallachaidhean eile a tha mìnichte san t-sònrachadh obrach, tha sinn a’ sireadh dhaoine fa leth a tha a’ gabhail tlachd à bhith ag obair gu proifeiseanta le co-obraichean, agus a tha gu h-àraidh dealasach a thaobh builean dhaoine òga ann an Glaschu, a leasachadh. Bidh ballrachd de Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte riatanach ann an gabhail na dreuchd còmhla ri Clàradh GTCS. Thoir an aire gum feum tagraichean a tha soirbheachail pàigheadh airson am Ballrachd PVG /no Sgrùdaidhean Sgeama.

Can you make a difference to the future lives of Glasgow's children? You must be committed, passionate and qualified staff member. In addition to the range of teaching and other duties outlined in the job specification we are looking for individuals who enjoy working collegiately with colleagues, and who have a firm committment to improving the outcomes for Glasgow's young people. Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment along with GTCS Registration. Please note successful candidates will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

Application packs
Alternative Application Packs can be requested in other formats for example, Large Print, Braille, Audio and other languages. To request an alternative Application Pack please phone 0141 287 1054. Packs will be posted out to you within 3 working days of receiving your telephone request. Please note the closing date of the job advert to ensure that you give yourself plenty of time to complete your application form and return it to us.

 

Closing date: 29/03/2020

Reference: GLA06129

Glasgow Gaelic School, 147 Berkeley Street, GlasgowMore about Glasgow Gaelic School
×
Address: 147 Berkeley Street, Glasgow, G3 7HP, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 141 276 8500