Business & Finance Manager / Rheolwr Busnes a Chyllid - YPHS00236W3CWE

Prestatyn High SchoolDenbighshire

We are seeking to appoint an enthusiastic, self-motivated individual to provide the school with strategic financial and operational management.

We are looking for an individual who has the ability to engage effectively with the Headteacher, Governing Body and stakeholders. The individual must have the confidence to challenge decisions and make recommendations for improvement to ensure the effective use of resources within the school.

Appointment subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post or arrange a visit, please contact Mrs. Liz Thomas on 01745 859748.

If you are interested in this vacancy, please apply online via the website www.denbighshire.gov.uk

A supporting letter must be accompanied by a completed Denbighshire County Council Application form. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been shortlisted for interview.

Closing Date: 17th May 2021

Interview Date: TBC week beginning 24th May 2021

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.


Rydym yn ceisio penodi unigolyn brwdfrydig, hunan-ysgogol i ddarparu rheolaeth ariannol a gweithredol strategol i’r ysgol.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â'r galli ymgysylltu'n effeithiol â Phennaeth, Y Corff Llywodraethol a rhanddeiliaid. Rhaid bod gan yr unigolyn yr hyder i herio penderfyniadau a gwneud argymhellion ar gyfer gwella er mwyn sicrhau defnydd effeithiol o adnoddau yn yr ysgol.

Penodiad yn amodol ar Ddatgeliad Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd honeu drefnu ymweliad, cysylltwch â Mrs. Liz Thomas ar 01745 859748.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais arlein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk

Rhaid cyflwyno llythyr cais gyda ffurflen gais Cyngor Sir Ddinbych wedi’i chwblhau. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 17 Mai 2021

Dyddiad Cyfweliad: I’w gadarnhau wythnos yn dechrau 24 Mai.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Supporting documents

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.

Prestatyn High School

Denbighshire

Learn moreabout this school