Chief Executive, Cardiff

Closing date:

Welsh GovernmentCardiff

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: Circa £110,000 pa
Contract term: Permanent

Terms of Appointment

This appointment will initially be a Civil Service appointment before moving into the substantive post within the National Academy for Educational Leadership. The appointment is initially for a three year period, on a fixed term or secondment basis, with the possibility to extend.

Location

The post holder may work from any of the South Wales Welsh Government Offices.  However, weekly travel to Cardiff will be essential to liaise with Ministers and senior officials.

We are seeking a Chief Executive to lead the new National Academy for Educational Leadership (NAEL).

Education in Wales: Our National Mission sets out our objectives for education in Wales up to 2021. Leading the NAEL you will have a critical role in securing one of the five key objectives - Inspirational leaders working collaboratively to raise standards.

The NAEL will be arm’s length from the Welsh Government and you will have the autonomy to build, and develop the organisation to meet the needs of all leaders of education across Wales. The Chief Executive will play a strategic leadership role working with stakeholders to support the establishment and embedding of the NAEL to ensure it meets its’ aims and mission
As Chief Executive you will have a key role in taking forward the vision for the NAEL developing an aspirational, inspirational and enabling culture not only for the organisation itself but also  amongst its stakeholders, the current and aspiring leaders of education in Wales.

An inspirational and credible leader, you will have a track record of strategic leadership, excellent communication skills and an understanding of the needs of Wales and its education system.

For further information or an informal chat about this key role,
contact Tanya Wigfall on  03000251101

The closing date for applications is 21 January 2018

Interviews will be held at Welsh Government Offices, Cathays Park, Cardiff on 12 February 2018

For information and to apply, visit www.wales.gov/recruitment

The Welsh Government is committed to being a good Equal Opportunities Employer.

A large print, braille or audio version of this advert can be obtained by request by contacting 029 20825454.

PRIF WEITHREDWR
ACADEMI GENEDLAETHOL ARWEINYDDIAETH ADDYSGOL

Cyflog
Oddeutu £110,000 y flwyddyn

Telerau’r Penodiad 

Bydd y penodiad hwn yn benodiad Gwasanaeth Sifil i ddechrau cyn symud i fod yn swydd barhaol o fewn yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol. Bydd y penodiad yn benodiad tair blynedd i ddechrau, am gyfnod penodol neu ar sail secondiad, gyda phosibilrwydd o'i ymestyn.
Lleoliad 

Gall deiliad y swydd weithio o unrhyw un o swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Ne Cymru.  Fodd bynnag, bydd angen teithio i Gaerdydd yn wythnosol er mwyn cwrdd â Gweinidogion ac uwch-swyddogion.

Rydym yn chwilio am Brif Weithredwr i arwain yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.

Mae Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl yn nodi ein hamcanion ar gyfer addysg yng Nghymru hyd at 2021. Wrth arwain yr Academi bydd gennych rôl bwysig i gyflawni un o'r pum amcan allweddol - Arweinwyr sy’n ysbrydoli ac sy’n cydweithio i godi safonau.

Bydd yr Academi'n gweithredu hyd braich oddi wrth Lywodraeth Cymru a bydd gennych ymreolaeth i adeiladu a datblygu'r sefydliad i ddiwallu anghenion yr holl arweinwyr addysg ledled Cymru. Bydd y Prif Weithredwr yn chwarae rôl arwain strategol wrth weithio â rhanddeiliaid i sefydlu'r Academi ac i gefnogi'r sefydliad er mwyn sicrhau ei bod yn cyflawni ei nodau a'i chenhadaeth.

Fel Prif Weithredwr, bydd gennych rôl allweddol i ddatblygu gweledigaeth yr Academi drwy ddatblygu diwylliant sy'n uchelgeisiol, sy'n ysbrydoli ac sy'n galluogi'r sefydliad ei hun a hefyd ei rhanddeiliaid, y darpar arweinwyr addysg a'r arweinwyr addysg presennol yng Nghymru.

Bydd gennych, fel arweinydd ysbrydoledig a chredadwy, brofiad o arweinyddiaeth strategol, sgiliau cyfathrebu gwych a dealltwriaeth o anghenion Cymru a'i system addysg.

Am fwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol ynghylch y rôl allweddol hon,
ffoniwch Tanya Wigfall ar 03000251101.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 21 Ionawr 2018.

Cynhelir y cyfweliadau yn swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd ar 12 Chwefror 2018.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.cymru.gov.uk/recriwtio

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.
Gallwch gael copi print bras, braille neu sain o'r hysbyseb hon drwy ffonio 029 20825454.Job location

More about Welsh Government
×
Address: Cathays Park, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3NQ, United Kingdom
Telephone: +44 1443 845500