Deputy Principal, Swansea

Closing date:

Gower College Swansea (Coleg Gwyr Abertawe)Swansea

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: circa £95,000
Contract term: Permanent

Established in 2010, Gower College Swansea is one of the largest Further Education Colleges in Wales and one of the sector’s leading lights. The College has over 4,500 full time and 8,000 part time learners from across Swansea and neighbouring counties. It operates from 6 locations across the City and County of Swansea and has a current turnover of £37m with over 700 staff. The College receives excellent feedback from its students and has a reputation for delivering the highest standards of teaching and learning. Maintaining this profile is a key strategic priority for the College, as it builds upon its solid foundations and continues to grow organically.

The Role

 • Reporting to the Principal, and as a key member of the Strategic Management Team, take the lead in developing and implementing the strategic and operational plans of the College.
 • Drive key strategic initiatives across the College, with a focus on improving communication, on supporting and enhancing the management capability of leaders, and on technological innovations designed to improve the learning environment for staff and students.
 • Lead all aspects of the College’s engagement with schools, and represent the College in key external relationships.
 • Deputise for the Principal as required.

The Candidate

 • A track record of senior leadership and management within a further education, training provider, or related educational setting.
 • Well-developed strategic skills with proven experience of developing, agreeing, and driving the implementation of corporate-wide strategy.
 • Excellent communication and people management skills, with an empowering and positive leadership style that inspires staff at all levels of an organisation.

To find out more, and to apply, please go to: http://www.odgers.com/63272. For any enquiries please call the Odgers Wales office on 02920 783 050.

The closing date for applications is the 26th October 2017 at midday.

Dirprwy Bennaeth
Lleoliad - Abertawe tua £95,000

Wedi'i sefydlu yn 2010, mae Coleg Gwyr Abertawe yn un o'r Colegau Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru ac yn un o geffylau blaen y sector. Mae dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 8,000 o ddysgwyr rhan-amser gan y Coleg yn ardal Abertawe a'r siroedd cyfagos. Mae'n gweithredu o 6 lleoliad ar draws Dinas a Sir Abertawe ac mae ei drosiant cyfredol yn £37m gyda dros 700 o staff. Mae'r Coleg yn cael adborth ardderchog gan ei fyfyrwyr ac mae ganddo enw da am ddarparu addysgu a dysgu o'r safon uchaf, ac mae cynnal y proffil hwn yn flaenoriaeth strategol allweddol i'r Coleg wrth iddo adeiladu ar ei sylfeini cadarn a pharhau i dyfu'n organig.

Y Rôl

 • Yn atebol i’r Pennaeth, ac fel aelod allweddol o’r Tîm Rheolaeth Strategol, byddwch yn arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu cynlluniau strategol a gweithredol y Coleg.
 • Llywio mentrau strategol allweddol ar draws y Coleg, gyda ffocws ar wella cyfathrebu, ar gefnogi a datblygu gallu arweinwyr i reoli, ac ar fentrau technolegol sydd â’r bwriad o wella’r amgylchedd dysgu i staff a myfyrwyr.
 • Arwain pob agwedd ar ymgysylltiad y Coleg ag ysgolion, a chynrychioli’r Coleg mewn perthnasau allanol allweddol.
 • Dirprwyo ar gyfer y Pennaeth yn ôl yr angen.

Yr Ymgeisydd

 • Hanes o arweinyddiaeth a rheolaeth ar lefel uwch mewn lleoliad addysg bellach, darparwyr hyfforddiant, neu leoliad addysgol cysylltiedig.
 • Sgiliau strategol datblygedig gyda phrofiad o ddatblygu, llywio a chytuno ar weithrediad y strategaeth ledled y gorfforaeth . 
 • Sgiliau ardderchog o ran rheoli pobl a chyfathrebu, ac arddull arweinyddiaeth gadarnhaol a grymus sy’n ysbrydoli staff ar bob lefel yn y sefydliad.

I gael rhagor o wybodaeth a gwneud cais, ewch i: http://www.odgers.com/63272. Os oes unrhyw ymholiadau gennych, ffoniwch swyddfa Odgers Cymru ar 02920 783 050.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd 26 Hydref 2017.Job location

More about Gower College Swansea (Coleg Gwyr Abertawe)
×
Phase: Further Education
Address: Tycoch Campus, Tycoch Road, Sketty, Swansea, SA2 9EB, United Kingdom
Telephone: +44 1792 284000