Director of Education and Lifelong learning, Cardiff

Closing date:

Cardiff CouncilCardiff

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £127,357 Per Annum
Contract term: Permanent

About The Service

Cardiff is one of the fastest growing cities in the UK and education is at the heart of our Capital Ambition plan for the future. Educational standards have improved significantly in recent years, and through strong partnership working education in Cardiff really is ‘everybody’s business’.

We are now setting our sights on education for 2030 in the capital city of Wales. We are ambitious, but also realistic about what more needs to be done.

About The Job

You will discharge the statutory duties and responsibilities of the Director of Education and be responsible for the effective and efficient functioning of the Council’s education services, and the wider school system in Cardiff. You will ensure continuing service improvement so that the Council effectively delivers its role as the Local Authority.

A key focus of the role is on setting a framework and culture for high performance and providing informed strategic advice to the Cabinet Member for Education, and the wider Cabinet, on the future direction of education in Cardiff. This requires close working with other senior colleagues, both within and beyond the Council itself.

The successful candidate will make a critical contribution to the delivery of the Council’s ambitions, developing strong partnerships with school leaders and governors and ensuring high quality service provision to English and Welsh medium schools. You will be highly visible to school leaders and governors; partners in further and higher education; other public sector organisations and the business community in Cardiff.

The role offers significant professional challenge, and real scope for making a difference.

What We Are Looking For From You

The role calls for strong professional leadership in education, strong people management skills, and the ability to communicate, negotiate and advocate with resilience and integrity.

As a member of the Council’s Senior Management Team the Director will be expected to contribute fully to the collective delivery of the Cabinet’s ambitions for Cardiff.

Additional Information

If you wish to have an informal discussion about the post please contact Paul Orders, Chief Executive Tel (029) 20872401 and/or Nick Batchelar, Director of Education and Lifelong Learning Tel (029) 2087 2700.

Recruitment and Selection Process:

This appointment will be made by an elected member Appointments Committee of Cardiff Council.

The first stage for long listed candidates will be an Assessment Centre which will be held on towards the end of March 2020.

The second stage for shortlisted candidates will be an interview with the Appointments Committee during April 2020.

This post is subject to Disclosure and Barring Service Enhanced checks.

This is a full-time, substantive post located in County Hall, but with commitments to travel across the city and the local region.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Closing date: 21.02.2020

 

CYNGOR CAERDYDD

Y CYFARWYDDWR ADDYSG A DYSGU GYDOL OES

CYFLOG £127,357 Y FLWYDDYN


Ynglyn â’r Gwasanaeth

Mae Caerdydd yn un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae addysg wrth wraidd cynllun Uchelgais Prifddinas y Cabinet i’r dyfodol. Mae safonau addysgol wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, a thrwy waith partneriaeth cryf mae addysg yng Nghaerdydd wir yn ‘fater i bawb’. 

Rydym bellach yn edrych ar addysg hyd at 2030 ym mhrifddinas Cymru. Rydym yn uchelgeisiol ond hefyd yn realistig ynghylch beth sydd angen ei wneud.

Ynglyn â’r Swydd

Byddwch yn cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau statudol y Cyfarwyddwr Addysg ac yn gyfrifol am y gwaith o ddarparu gwasanaethau addysg y Cyngor, a’r system ysgol ehangach yng Nghaerdydd yn effeithiol ac yn effeithlon. Byddwch yn sicrhau y caiff gwasanaethau eu gwella’n barhaus fel bod y Cyngor yn cyflawni’n effeithiol ei rôl fel yr Awdurdod Lleol.

Prif ffocws y rôl yw gosod fframwaith a diwylliant ar gyfer perfformiad uchel, a rhoi cyngor strategol gwybodus i’r Aelod Cabinet dros Addysg, a’r Cabinet ehangach, ar gyfeiriad addysg yng Nghaerdydd yn y dyfodol. Mae hyn yn gofyn am waith agos ag uwch gydweithwyr, yn y Cyngor a’r tu hwnt iddo.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwneud cyfraniad pwysig i gyflawni dyheadau’r Cyngor, gan ddatblygu partneriaethau cryf ag arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion a sicrhau gwasanaethau o safon uchel i ysgolion Cymraeg a Saesneg. Byddwch yn weladwy i arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion; partneriaid mewn addysg bellach ac uwch; sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a'r gymuned fusnes yng Nghaerdydd.

Mae her broffesiynol sylweddol i’r rôl, a chyfle mawr i wneud gwahaniaeth.

Am beth rydym yn chwilio gennych chi

Mae’r rôl yn gofyn am arweinyddiaeth broffesiynol gref mewn addysg, sgiliau rheoli pobl cryf, a’r gallu i gyfathrebu, negodi ac eirioli gyda gwydnwch a hygrededd.

Fel aelod o uwch dîm rheoli'r Cyngor, bydd disgwyl i'r Cyfarwyddwr gyfrannu'n llawn at gyd-gyflawni uchelgeisiau'r Cabinet ar gyfer Caerdydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Paul Orders, y Prif Weithredwr ar (029) 20872401 a/neu â Nick Batchelar, y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, ar (029) 2087 2700.

Y Broses Recriwtio a Dethol:

Bydd y penodiad hwn yn cael ei wneud gan Bwyllgor Apwyntiadau aelodau etholedig Cyngor Caerdydd.

Y cam cyntaf i ymgeiswyr ar y rhestr hir fydd Canolfan Asesu fydd yn cael ei chynnal ddiwedd mis Mawrth 2020.

Yr ail gam i ymgeiswyr ar y rhestr fer fydd cyfweliad gyda’r Pwyllgor Penodi yn ystod mis Ebrill 2020.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriadau Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae hon yn swydd lawn amser, sylweddol wedi'i lleoli yn Neuadd y Sir, ond gydag ymrwymiadau i deithio ar draws y ddinas a'r rhanbarth lleol.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Dyddiad cau: 21.02.2020More about Cardiff Council
×
Address: Room 422, County Hall, Atlantic Wharf, Cardiff, South Glamorgan, CF10 4UW, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 292 0872000