Director of Qualifications & Educational Support, Cardiff,

Closing date:

WJEC CBAC LimitedCardiff,

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: Competitive salary and benefits
Contract term: Permanent

Director of Qualifications & Educational Support, WJEC
Cardiff, competitive salary and benefits

Within a constantly changing and complex educational landscape, WJEC is one of the UK’s leading awarding organisations. With a successful track record spanning nearly 70 years and annual turnover of over £40m, its staff of approximately 400, work with examiners and assessors to deliver high quality general and vocational qualifications for students across Wales, England and Northern Ireland. Its educational resources and assessments are an essential part of helping learners, and their teachers, realise their potential.

As Director of Qualifications & Educational Support you will take up the role at an exciting time, being a key member of the senior management team. You will lead a newly integrated Directorate that has a diverse and challenging portfolio of responsibilities, providing strategic direction in relation to qualifications development, provision of educational resources, CPD and the work of our language services team. You will lead and motivate a large multidisciplinary team, inspiring them to deliver the highest standards of service to WJEC customers, and ensuring that the organisation is responsive and flexible to ever-changing demands.

If you have a track record of strategic leadership across curriculum, qualifications or assessment, combined with proven experience of leading people, of building relationships and of identifying opportunities for market growth, visit www.odgers.com/62916 for further information about the role and how to apply.

The closing date for applications is Wednesday 8th November at midday.

You can also contact the Odgers Wales office on 02920 783 050.

Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol, CBAC
Caerdydd, cyflog a buddion cystadleuol

Mewn byd addysg sy'n gymhleth ac yn newid yn gyson, mae CBAC yn un o brif sefydliadau dyfarnu'r DU. Gyda chofnod o lwyddiant dros gyfnod o oddeutu 70 mlynedd a throsiant blynyddol o fwy na £40m mae aelodau'r staff, tua 400 mewn nifer, yn gweithio gydag arholwyr ac aseswyr i ddarparu cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol o ansawdd uchel i fyfyrwyr ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Rhan hanfodol o'r gwaith o helpu dysgwyr, a'u hathrawon, wireddu eu potensial yw'r adnoddau addysgol a'r asesiadau mae'r corff yn eu darparu.

Fel Cyfarwyddwr Cymwysterau a Chefnogaeth Addysgol byddwch yn cychwyn yn y swydd ar gyfnod cyffrous, gan fod yn aelod allweddol o'r uwch dîm rheoli. Byddwch yn arwain Cyfarwyddiaeth sydd newydd gael ei chyfuno gan greu uned a chanddi bortffolio amrywiol a heriol o gyfrifoldebau. Cynigiwch gyfeiriad strategol o ran datblygu cymwysterau, darparu adnoddau addysgol, DPP a gwaith ein tîm gwasanaethau iaith. Byddwch yn arwain ac yn cymell tîm amlddisgyblaethol mawr, gan gynnig ysbrydoliaeth iddyn nhw sicrhau bod y safonau o wasanaeth i gwsmeriaid CBAC o'r radd flaenaf, a bod y sefydliad yn gallu ymateb a gweithredu'n hyblyg i ofynion sy'n newid o hyd.

Os ydych chi'n unigolyn sydd â chofnod o arwain yn strategol ar draws cwricwlwm, cymwysterau neu asesu, ynghyd â phrofiad o arwain pobl, adeiladu perthnasoedd a nodi cyfleoedd i dyfu'r farchnad, ewch i www.odgers.com/62916 i gael gwybod mwy am y swydd a sut i ymgeisio.

Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau yw dydd Mercher 8 Tachwedd erbyn canol dydd.

Gallwch hefyd gysylltu â swyddfa Odgers Cymru ar 02920 783 050.Job location

More about WJEC CBAC Limited
×
Address: 245 Western Avenue, Cardiff, South Glamorgan, CF5 2YX, United Kingdom
Telephone: +44 29 2026 5000