Head Teacher, Pembrokeshire

Closing date:

Portfield Special SchoolPembrokeshire

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: Pay scale will be within £69,330 - £80,310
Contract term: Permanent

Due to the planned retirement of our current Head Teacher applications are invited from an exceptional, motivated and inspirational individual with a proven track record of successful school leadership in the field of special educational needs.

Portfield School is an ‘excellent’ special school which specialises in the education of pupils with severe, complex, multiple learning difficulties and ASC from its base in Portfield, Haverfordwest along with satellite provision at Ysgol Y Preseli. It also provides outreach to support to the mainstream schools of Pembrokeshire in meeting the needs of pupils with complex special needs. The school has strong links with social care and is working with other agencies to develop provision with pre-school settings and post 18 education for its pupils.

The successful candidate will have the ability to:

 1. Maintain existing high standards in leadership and management
 2. Promote a vision and commitment to maintaining the high standards of provision
 3. Promote excellence, equality and high expectations for all pupils
 4. Inspire, challenge and enthuse the staff team
 5. Creatively promote partnerships and collaborative working.
 6. Sustain our commitment to working positively with parents and carers

We can offer:

 1. Exciting professional development opportunity
 2. Enthusiastic pupils who enjoy learning
 3. Dedicated, talented and experienced staff team
 4. Welcoming and safe inclusive learning environment
 5. Highly supportive parents, carers and committed governors
 6. A highly skilled multi-disciplinary team to support pupils learning, health and welfare needs.

The governing body would be prepared to support relocation costs for the successful candidate.

Safeguarding and Child Protection are key priorities for Pembrokeshire's Children and Schools Service. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. Our schools are committed to ensuring the safety and protection of all children and will take action to safeguard their well-being, and acknowledge that children have a right to protection. This is supported in the general ethos of all schools.

This post is subject to a DBS disclosure check.

Closing Date: 17/04/2018
Interviews: 26/04/2018 & 27/04/2018

Application method: https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=6636468wNP&WVID=7472197Xwc

Pennaeth - Ysgol Portfield

Ystod band cyflog £69,330 - £80,310

Oherwydd ymddeoliad cynlluniedig ein Pennaeth presennol gwahoddir ceisiadau gan unigolyn eithriadol, ysbrydoledig a llawn cymhelliant gyda phrofiad llwyddiannus o arweinyddiaeth ysgol ym maes anghenion addysgol arbennig.

Mae Ysgol Portfield yn ysgol arbennig ‘ardderchog’ sy’n arbenigo mewn addysgu disgyblion gydag anableddau dysgu difrifol, cymhleth, cyfansawdd ac ASC o’i chanolfan yn Portfield, Hwlffordd ynghyd â darpariaeth ategol yn Ysgol Y Preseli. Mae hefyd yn darparu allgymorth i gefnogi ysgolion prif ffrwd Sir Benfro i gwrdd ag anghenion disgyblion gydag anghenion arbennig cymhleth. Mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf â gofal cymdeithasol ac mae’n cydweithio ag asiantaethau eraill i ddatblygu darpariaeth gyda lleoliadau cyn-ysgol ac addysg ôl-18 i’w disgyblion.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â’r gallu i:

 1. Gynnal y safonau uchel presennol mewn arweinyddiaeth a rheoli 
 2. Hyrwyddo gweledigaeth ac ymrwymiad i gynnal y safonau uchel o ddarpariaeth 
 3. Hyrwyddo rhagoriaeth, cydraddoldeb a disgwyliadau uchel i’r holl ddisgyblion
 4. Ysbrydoli, herio ac ysgogi’r tîm staffio
 5. Hyrwyddo partneriaethau a chydweithio yn greadigol
 6. Cynnal ein hymrwymiad i weithio’n gadarnhaol gyda rhieni a gofalwyr

Gallwn gynnig:

 • Cyfle datblygiad proffesiynol cyffrous
 • Disgyblion brwdfrydig sy’n mwynhau dysgu
 • Tîm o staff ymroddgar, talentog a phrofiadol
 • Amgylchedd dysgu diogel a chynhwysol
 • Rhieni a gofalwyr cefnogol iawn a llywodraethwyr ymrwymedig
 • Tîm amlddisgyblaethol llawn sgiliau i gefnogi anghenion dysgu, iechyd a lles disgyblion.

Byddai'r corff llywodraethu fod yn barod i gefnogi costau adleoli ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i Wasanaeth Addysg a Phlant Sir Benfro. Anelwn at gefnogi plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed i sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn a byddant yn cymryd camau i ddiogelu eu lles, ac yn cydnabod bod gan blant yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol pob ysgol.

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dyddiad cau: 17/04/2018
Cyfweliadau: 26/04/2018 & 27/04/2018

https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=6636468wNP&WVID=7472197XwcJob location

More about Portfield Special School
×
Type: Special Needs
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 3 - 19 years
Address: Portfield, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1BS, United Kingdom
Telephone: +44 1437 762701
employer gallery photo 0
employer gallery photo 1
employer gallery photo 2
employer gallery photo 3
employer gallery photo 4
employer gallery photo 5
employer gallery photo 6
employer gallery photo 7
employer gallery photo 8
employer gallery photo 9
employer gallery photo 10
employer gallery photo 11
employer gallery photo 12
employer gallery photo 13
employer gallery photo 14
employer gallery photo 15