Headteacher / Pennaeth, Carmarthenshire

Closing date:

Ysgol Bro DinefwrCarmarthenshire

Date posted:
Start date: ASAP
Contract type: Full Time
Salary: £87,732 - £100,568 (L33 - L39)
Contract term: Permanent

1203 on Roll; 233 in the Sixth Form

Governors seek to appoint a dynamic and inspirational Headteacher who will continue to raise our aspirations and ensure consistent outstanding learning opportunities for all students.  Ysgol Bro Dinefwr is looking for a committed professional who has experience of increasing and maintaining performance and raising and maintaining standards for every member of the school community.

Ysgol Bro Dinefwr is situated in the beautiful Tywi Valley and serves an area of both agricultural and industrial traditions and the talented community therein.  It is ideally located less than an hour north-west of Swansea with good transport links.

The Governors are committed to appoint a Headteacher who is:

 • A leader with a proven track record of raising attainments and ensuring the very best progress for students;
 • Having the vision, knowledge, experience and skills to lead this popular Category 2B school;
 • Build on the existing strengths and further develop the potential of pupils and staff;
 • Be committed to maintaining high standards of achievement and behaviour;
 • Has the ability to inspire, motivate and enthuse pupils and staff; and
 • Be approachable, with excellent communication and interpersonal skills in both Welsh and English.

 

THE SUCCESSFUL APPLICANT WILL BE SUBJECT TO ENHANCED DBS CHECK

Closing Date: Midday on Monday, 10 December 2018

Shortlisting: Monday, 17 December 2018

On-line Psychometric Tests: By Friday, 11 January 2019

Interviews: Monday and Tuesday, 21 and 22 January 2019

---

1203 ar y Gofrestr; 233 yn y Chweched Dosbarth

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth dynamig ac ysbrydoledig fydd yn parhau i godi ein dyheadau ac yn sicrhau cyfleoedd dysgu eithriadol cyson i’r myfyrwyr i gyd.  Mae Ysgol Bro Dinefwr yn chwilio am berson proffesiynol ymrwymedig sy’n meddu’r profiad o gynyddu a chynnal perfformiad a chodi a chynnal safonau ar gyfer pob aelod o gymuned yr ysgol.

Lleolir Ysgol Bro Dinefwr yn Nyffryn Tywi ogoneddus ac mae’n gwasanaethu ardal o draddodiadau amaethyddol a diwydiannol a’r gymuned ddawnus sydd yno.  Mae iddi leoliad delfrydol sy’n llai nag awr o Ogledd-orllewin Abertawe gyda chysylltiadau trafnidiaeth dda.

Mae’r llywodraethwyr wedi ymrwymo i benodi Pennaeth sy’n:

 • Arweinydd gyda hanes profedig o godi cyrhaeddiad a sicrhau’r cynnydd gorau oll i fyfyrwyr;
 • Meddu’r weledigaeth, gwybodaeth, profiad a sgiliau i arwain yr ysgol Categori 2B boblogaidd hon;
 • Adeiladu ar y cryfderau cyfredol a datblygu ymhellach botensial disgyblion a staff;
 • Bod yn ymrwymedig i gynnal safonau uchel o ran cyrhaeddiad ac ymddygiad;
 • Meddu’r gallu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn brwdfrydedd disgyblion a staff; a
 • Bod yn agos-atoch, gyda’r sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS YN DESTUN GWIRIAD MANWL GAN Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Dyddiad Cau:   Canol Dydd ar Ddydd Llun, 10 Rhagfyr 2018

Rhestr Fer:    Dydd Llun, 17 Rhagfyr 2018

Profion Seicometrig Ar-lein  Erbyn Dydd Gwener, 11 Ionawr 2019

Cyfweliadau:    Dydd Llun a Dydd Mawrth, 21 a 22 Ionawr 2019

 Job location

More about Ysgol Bro Dinefwr
×
Type: Mainstream School
Phase: Secondary
Funding status: State
Gender: Mixed
Age Range: 11 - 18 years
Address: Tre-Gib Campus, Tregib campus, Ffairfach, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6TB, United Kingdom
Telephone: +44 1558 823477