Her Majesty’s Inspectors of Education and Training, Cardiff

Closing date:

Estyn - Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in WalesCardiff

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £61,090 - £71,475
Contract term: Permanent

We are looking for motivated individuals with a track record of successful leadership or specialist experience in primary, secondary, special schools or pupil referral units.

As an inspector, the advice and recommendations you give will influence the future of education right across Wales.  Your day-to-day work will include:

 • Leading or contributing to inspection, reporting and advice work, including inspections of individual education providers and broader ‘thematic’ reviews that range across a sample of provision in Wales.
 • Involvement in national developments and producing professional advice designed to inform the development of policy in your areas of expertise.
 • Undertaking work designed to capture and disseminate the best practice that we see through our inspection programmes. 
 • Working within agreed systems and processes and to contribute to organisational growth, development and change in Estyn. 
 • Having a role in relation to quality assurance and Additional Inspector training.
 • Promoting and safeguarding the welfare of children and young persons you are responsible for, or come into contact with

 

Hours of work - Five-day week (Monday to Friday) of 37 hours excluding lunch breaks. 

Location - Home-based, with frequent travel required all over Wales

Details on how to apply are available from our website or e-mail us for more information. 

The closing date for applications is 10:00am on Monday, 28 January 2019.

 

Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM)

Rydym yn chwilio am unigolion llawn cymhelliant sydd â hanes cadarn o lwyddo mewn rôl arwain, neu brofiad arbenigol mewn ysgolion cynradd, uwchradd, ysgolion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion.

Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg ledled Cymru.  Bydd eich gwaith o ddydd i ddydd yn cynnwys:

 • Arwain neu gyfrannu at waith arolygu, adrodd a chynghori, gan gynnwys arolygiadau darparwyr addysg unigol ac adolygiadau ‘thematig’ ehangach sy’n amrywio ar draws sampl o ddarpariaeth yng Nghymru.
 • Cyfrannu at lunio cyngor proffesiynol sydd â’r nod o lywio datblygiad polisi ym maes eich arbenigedd.
 • Ymgymryd â gwaith sy’n anelu at ddal a lledaenu’r arfer orau a welwn yn ein rhaglenni arolygu.
 • Gweithio yn unol â systemau a phrosesau cytûn a chyfrannu at dwf, datblygiad a newid sefydliadol yn Estyn.
 • Bod â rhan i’w chwarae mewn perthynas â sicrhau ansawdd a hyfforddiant Arolygwyr Ychwanegol.
 • Cyfrifoldeb am hyrwyddo a diogelu lles y plant a’r bobl ifanc yr ydych yn gyfrifol amdanynt, neu’n dod i gysylltiad â nhw.

 

Cyflog - £61,090 - £71,475

Oriau gwaith - pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad - Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd

Ewch i’n gwefan i weld ein swyddi gwag presennol neu anfonwch neges e-bost atom am ragor o wybodaeth. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00yb, dydd Llun, 28 Ionawr 2019.Job location

More about Estyn - Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales
×
Address: Anchor Court / Llys Angor, Keen Road / Heol Keen, Cardiff / Caerdydd, Cardiff, CF24 5JW, United Kingdom
Telephone: +44 29 2044 6446