Swydd Celf a Dylunio Teacher of Art and Design

Ysgol BrynhyfrydRuthin, Denbighshire

TEACHER OF ART/DESIGN 

(Welsh Essential)

Service:  Education

Location: Ysgol Brynhyfryd, Ruthin

Salary Grade:  MPS/UPS

Hours: Part time 0.6

Permanent

Start Date: 01.09.2021

External vacancy

The Governors are seeking to appoint a committed and skilled Art & Design teacher to teach across the key stages. The successful candidate will join a dynamic school where inspirational leadership and hard work have transformed performance against every measure. Results in 2019 and 2020 were outstanding both at GCSE and A Level. 

This success, combined with our stunning location and proximity to Chester and Liverpool, means we can provide truly exciting career development opportunity.  

Applications from NQTs will be welcomed.

All appointments are subject to Disclosure & Barring Service Check and satisfactory references.

There is flexibility in the hours offered and if you would like to discuss this or any other aspect of the post, please call Juliet Peters, Deputy Headteacher on 01824 703933.

CVs must be accompanied by a completed Denbighshire County Council Application form and a letter of application, no longer than two sides of A4.

We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk 

For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101 or email hrdirect@denbighshire.gov.uk

CLOSING DATE:  24 MAY 2021

INTERVIEW DATE;  27 MAY 2021


ATHRO/ATHRAWES CELF /DYLUNIO 

(Cymraeg yn Hanfodol)

Gwasanaeth: Addysg

Lleoliad: Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

Gradd Gyflog: PRC/URC 

Oriau: Rhan Amser  0.6

Tymor Parhaol

Dyddiad Cychwyn:  01.09.2021

Swydd Allanol

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Celf a Dylunio ymroddedig ac egnïol i addysgu ar draws y cyfnodau allweddol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag ysgol ddynamig lle mae arweinyddiaeth ysbrydoledig a gwaith caled ar draws yr ysgol wedi trawsnewid ei pherfformiad yn erbyn pob un o’r mesuriadau perfformiad. Cafwyd canlyniadau TGAU a Safon Uwch rhagorol yn 2019 a 2020.  

Mae’r llwyddiant hwn, ynghyd â’n lleoliad trawiadol a’n hagosrwydd at Gaer a Lerpwl, yn golygu y gallwn ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa gwirioneddol gyffrous.  

Croesewir ceisiadau gan ANG.

Mae pob penodiad yn amodol ar Ddatgeliad  y Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Mae hyblygrwydd yn yr oriau a gynigir ac os hoffech chi drafod hyn neu unrhyw agwedd arall o’r swydd, ffoniwch Juliet Peters, Dirprwy Bennaeth ar 01824 703933.

Rhaid i CVs fod ynghlwm wrth ffurflen gais swyddogol Cyngor Sir Ddinbych. Rhaid cyflwyno llythyr cais, heb fod yn hwy na dwy ochr o bapur A4, gyda cheisiadau ar Ffurflenni Cais Sir Ddinbych.  

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos o’r dyddiad cau, mae’n rhaid i chi gymryd nad ydych wedi’ch rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk.  Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100 neu ar e-bost cyswlltad@sirddinbych.gov.uk.  

DYDDIAD CAU:  24 MAI 2021

DYDDIAD CYFWELIAD:  27 MAI 2021
Supporting documents

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.