Teacher of Gaelic, Aberdeen City

Closing date:

Gilcomstoun Primary SchoolAberdeen City
Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: £22,866-£36,480
Contract term: Permanent

Job Purpose:

To deliver quality Gaelic medium education to assigned pupils and contribute to the professional, corporate life of the school in relation to pupils, staff and appropriate external bodies within the agreements of the SNCT

Rùn na h-Obrach:

Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a lìbhrigeadh do sgoilearan sònraichte agus cur ri beatha proifeiseanta, corporra na sgoile ann an co-obrachadh ri sgoilearan, luchd-obrach agus buidhnean freagarrach bhon taobh a-muigh am broinn aontachaidh an SNCT

Responsibilities:

  • Thathar an dùil gun seall an neach-obrach gu bheilear/The post holder is expected to demonstrate:
  • Fileanta ann an sgriòbhadh Gàidhlig agus Gàidhlig labhairteach/Fluency in written and spoken Gaelic
  • Comasach air a’ churraicealam slàn a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig a-rèir cuspair neo roinn, agus comasach an curraicealam a leasachadh/Ability to teach the full curriculum through the medium of Gaelic in the relevant subject or sector, and to develop the curriculum
  • Comasach air clasaichean a stiùireadh agus an cur air dòigh tro phlanadh agus ullachadh ann an teagasg agus ionnsachadh/Ability to manage and organise classes through planning and preparing for teaching and learning
  • Comasach air adhartas sgoilearan a mheasadh, a chlàradh agus aithris air airson cur ri raon de dòighean obrach teagaisg agus ionnsachaidh/Ability to assess, record and report on the work of pupils’ progress to inform a range of teaching and learning approaches
  • Comasach air sgoilearan ullachadh airson deuchainnean agus teisteanasan, agus ma dh’fheumar a dhèanamh, a’ cuideachadh len an rianachd/Ability to prepare pupils for examinations and qualifications and where required, assist with their administration
  • Comasach air cur ri deagh rianachd agus feumalachdan farsaing na sgoile /Ability to contribute towards good order and the wider needs of the school
  • Comasach air cur ris an sgoil agus planadh comhairle agus pròiseas leasachaidh/Ability to contribute to the school and council planning and improvement processes
  • Comasach air eòlas agus sgilean a ghlèidheadh agus a leasachadh agus cur ri leasachadh proifeiseanta an luchd-obrach, a’ gabhail a- steach tidsearan ùra agus oileanaich/Ability to maintain and develop knowledge and skills and contribute to the professional development of colleagues including probationary and student teachers

 

 

Closing date: 26/05/2019

Reference: ABC05399

Gilcomstoun School, AberdeenJob location

More about Gilcomstoun Primary School
×
Address: Skene Street, Aberdeen, Aberdeenshire, AB10 1PG, United Kingdom.
Telephone: +44 1224 642722