Cymru'n colli ei llais

5th November 2004 at 00:00
Ar ol i Jane Davidson gytuno gydag Adran Addysg Llundain i weithredu newidiadau i gytundebau gwaith athrawon, ymddangosai nad oedd hi am ddilyn trywydd Lloegr a chau allan UCAC a NUT Cymru o'r trafodaethau. Gan fod y ddau'n cynrychioli dwy ran o dair o athrawon Cymru byddai'n wallgo eu cau allan. Byddai'r Cynulliad yn ymgynghori gyda phawb.

Felly, sefydlwyd grw p Partneriaeth Mewn Addysg er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu yng Nghymru er lles Cymru. Oherwydd ei ymwybyddiaeth o safbwynt undebau eraill, nad ydynt am weld Cymru yn cymryd unrhyw gamau gwahanol i Loegr, gofynnodd UCAC i'r Cynulliad beth fyddai'n digwydd pe bai dymuniadau athrawon Cymru ac Aelodau'r Cynulliad yn wahanol i rai Llundain? Pwy fyddai'n gwneud y penderfyniad terfynol? Yr ateb - byddai'n rhaid aros i weld.

Yr hyn a welwyd oedd llai o ymgynghori yng nghyfarfodydd y Bartneriaeth a mwy o gyflwyno gwybodaeth am benderfyniadau a oedd eisoes wedi eu gwneud ar sail yr hyn a oedd yn digwydd yn Lloegr. Gwrthododd y Cynulliad sefydlu cynllun peilot llwyth gwaith yng Nghymru ac mae'r holl hyfforddiant a'r cyngor sydd nawr ar gael i Awdurdodau Addysg Cymru ar sail cynlluniau peilot yn Lloegr.

Sefydlwyd panel diwygio llwyth gwaith Cymru yn yr haf i gynghori ysgolion ar drefnu eu gweithlu. Roedd rhaid cael caniatad y grw p o Lundain i wneud hyn ac felly ni ymgynghorwyd ag UCAC a NUT Cymru. Nid oes un cynrychiolydd o'r Gorllewin na'r Gogledd Orllewin nac o'r sector cyfrwng-Cymraeg ar y panel. Gofynnodd UCAC i'r gweinidog addysg Jane Davidson ychwanegu aelodau at y panel er mwyn sicrhau cydbwysedd daearyddol a sectoryddol deg ond gwrthododd.

Mae newidiadau pwysig ar droed yn ein hysgolion - yn arbennig defnyddio pobl heb gymhwyster athro i gymryd dosbarthiadau. Ond bydd unrhyw gyngor i ysgolion Cymru ar sail cynlluniau peilot o Loegr, trafodaethau sy'n cau allan cynrychiolwyr dwy ran o dair o athrawon Cymru, a chyngor gan banel sydd heb un aelod gyda phrofiad uniongyrchol o ysgolion bach go iawn nac ysgolion cyfrwng-Cymraeg.

Trist gweld fod Jane Davidson wedi ildio i'r rhai sydd eisiau gweld Cymru yn dilyn Lloegr yn llwyr a phan fo pwysau go iawn ar Lywodraeth Cymru i ddilyn Lloegr yn slafaidd nad oes ganddi'r stumog i weithredu'n annibynnol er lles Cymru.

Moelwen Gwyndaf yw Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Log-in as an existing print or digital subscriber

Forgotten your subscriber ID?

Subscribe

To access this content and the full TES archive, subscribe now.

View subscriber offers

Comments

Get TES online and delivered to your door – for less than the price of a coffee

Save 33% off the cover price with this great subscription offer. Every copy delivered to your door by first-class post, plus full access to TES online and the TES app for just £1.90 per week.
 
Subscribers also enjoy a range of fantastic offers and benefits worth over £270:

  • Discounts off TES Institute courses
  • Access over 200,000 articles in the TES online archive
  • Free Tastecard membership worth £79.99
  • Discounts with Zipcar, Buyagift.com, Virgin Wines and other partners
Order your low-cost subscription today