Cymru'n colli ei llais

5th November 2004 at 00:00
Ar ol i Jane Davidson gytuno gydag Adran Addysg Llundain i weithredu newidiadau i gytundebau gwaith athrawon, ymddangosai nad oedd hi am ddilyn trywydd Lloegr a chau allan UCAC a NUT Cymru o'r trafodaethau. Gan fod y ddau'n cynrychioli dwy ran o dair o athrawon Cymru byddai'n wallgo eu cau allan. Byddai'r Cynulliad yn ymgynghori gyda phawb.

Felly, sefydlwyd grw p Partneriaeth Mewn Addysg er mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu yng Nghymru er lles Cymru. Oherwydd ei ymwybyddiaeth o safbwynt undebau eraill, nad ydynt am weld Cymru yn cymryd unrhyw gamau gwahanol i Loegr, gofynnodd UCAC i'r Cynulliad beth fyddai'n digwydd pe bai dymuniadau athrawon Cymru ac Aelodau'r Cynulliad yn wahanol i rai Llundain? Pwy fyddai'n gwneud y penderfyniad terfynol? Yr ateb - byddai'n rhaid aros i weld.

Yr hyn a welwyd oedd llai o ymgynghori yng nghyfarfodydd y Bartneriaeth a mwy o gyflwyno gwybodaeth am benderfyniadau a oedd eisoes wedi eu gwneud ar sail yr hyn a oedd yn digwydd yn Lloegr. Gwrthododd y Cynulliad sefydlu cynllun peilot llwyth gwaith yng Nghymru ac mae'r holl hyfforddiant a'r cyngor sydd nawr ar gael i Awdurdodau Addysg Cymru ar sail cynlluniau peilot yn Lloegr.

Sefydlwyd panel diwygio llwyth gwaith Cymru yn yr haf i gynghori ysgolion ar drefnu eu gweithlu. Roedd rhaid cael caniatad y grw p o Lundain i wneud hyn ac felly ni ymgynghorwyd ag UCAC a NUT Cymru. Nid oes un cynrychiolydd o'r Gorllewin na'r Gogledd Orllewin nac o'r sector cyfrwng-Cymraeg ar y panel. Gofynnodd UCAC i'r gweinidog addysg Jane Davidson ychwanegu aelodau at y panel er mwyn sicrhau cydbwysedd daearyddol a sectoryddol deg ond gwrthododd.

Mae newidiadau pwysig ar droed yn ein hysgolion - yn arbennig defnyddio pobl heb gymhwyster athro i gymryd dosbarthiadau. Ond bydd unrhyw gyngor i ysgolion Cymru ar sail cynlluniau peilot o Loegr, trafodaethau sy'n cau allan cynrychiolwyr dwy ran o dair o athrawon Cymru, a chyngor gan banel sydd heb un aelod gyda phrofiad uniongyrchol o ysgolion bach go iawn nac ysgolion cyfrwng-Cymraeg.

Trist gweld fod Jane Davidson wedi ildio i'r rhai sydd eisiau gweld Cymru yn dilyn Lloegr yn llwyr a phan fo pwysau go iawn ar Lywodraeth Cymru i ddilyn Lloegr yn slafaidd nad oes ganddi'r stumog i weithredu'n annibynnol er lles Cymru.

Moelwen Gwyndaf yw Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Subscribe to get access to the content on this page.

If you are already a Tes/ Tes Scotland subscriber please log in with your username or email address to get full access to our back issues, CPD library and membership plus page.

Not a subscriber? Find out more about our subscription offers.
Subscribe now
Existing subscriber?
Enter subscription number

Comments

The guide by your side – ensuring you are always up to date with the latest in education.

Get Tes magazine online and delivered to your door. Stay up to date with the latest research, teacher innovation and insight, plus classroom tips and techniques with a Tes magazine subscription.
With a Tes magazine subscription you get exclusive access to our CPD library. Including our New Teachers’ special for NQTS, Ed Tech, How to Get a Job, Trip Planner, Ed Biz Special and all Tes back issues.

Subscribe now