Diwedd y gan yw y geiniog

21st May 2004 at 01:00
Preview of the National Exhibition and Conference, Cardiff International Arena, May 27-28

Mae'r ymdrech i wella safon addysg yn ysgolion Cymru un amser yma o'r flwyddyn yn cael ei diystyru oherwydd fod penaethiaid a chyrff llywodraethol un brwydro gyda'r gyllideb flynyddol.

Hefyd, mae'n gyfnod pryderus i athrawon weld swyddi un diflannu yn yr ysgolion.

Gall Jane Davidson, Gweinidog Addysg a Dysgu Gydol Oes, ein hatgoffa fod y gwariant blynyddol yn ystod 2003-4 o pound;3,668 y pen yn ysgolion Cymru un uwch na Lloegr ac eithrio Llundain.

Ar y llaw arall, dywed yr Awdurdodau Lleol na chawsant yr arian, ac felly rhaid oedd iddynt ostwng y gyllideb i'r ysgolion.

Mae'r anghyfartaledd rhwng nifer o awdurdodau gwledig yn anheg. Er engraifft, gwariodd Ceredigion gyfartaledd o pound;4,358 y pen tra pound;3,343 y pen yn unig wariwyd yn Sir Flint (a oedd ar waelod y rhestr).

Ychwanegir at yr ananhawsterau presennol gan wahanol bolisiau'r awdurdodau lleol. Mae rhai awdurdodau yn talu'r holl gost dilyniant Amrediad Cyflog Uwch 3, eraill yn talu hanner y gost ac un awdurdod yn talu'r trydedd ran yn unig. Mae hyn yn annerbyniol.

Ychydig fisoedd yn ol rhoddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru pound;33 miliwn ychwanegol tuag at gost y "Cytundeb Cenedlaethol ar Leihau Llwyth Gwaith Athrawon". Yn anffodus, ni chafodd yr arian ei ddefnyddio yn gyfangwbl i'r pwrpas gwreiddiol; defnyddiodd rhai ysgolion yr arian i amddiffyn swyddi athrawon. Mae hyn hefyd yn annerbyniol.

Yn aml mae ysgolion yn rhoi'r bai ar y lleihad yn nifer y disgyblion am orfod diswyddo athrawon. Dylai's Cynlluniad dderbyn hyn fel cyfle gwych i ddefnyddio's athrawon hyn i leihau maint dosbarthiadau, ac i weithredu'n llawn y "Cytundeb Llwyth Gwaith".

Dyma ffordd dda i droi'r argyfwng er lles addysg Cymru.

Y mae Geraint Davies yn ysgrifennydd yr NASUWT Cymru

Subscribe to get access to the content on this page.

If you are already a Tes/ Tes Scotland subscriber please log in with your username or email address to get full access to our back issues, CPD library and membership plus page.

Not a subscriber? Find out more about our subscription offers.
Subscribe now
Existing subscriber?
Enter subscription number

Comments

The guide by your side – ensuring you are always up to date with the latest in education.

Get Tes magazine online and delivered to your door. Stay up to date with the latest research, teacher innovation and insight, plus classroom tips and techniques with a Tes magazine subscription.
With a Tes magazine subscription you get exclusive access to our CPD library. Including our New Teachers’ special for NQTS, Ed Tech, How to Get a Job, Trip Planner, Ed Biz Special and all Tes back issues.

Subscribe now