Nid da lle gellir gwell

15th October 2004 at 01:00
Yn ddiweddar cefais y fraint o siarad ar ran Llywodraethwyr Cymru yng nghynhadledd flynyddol SNAP Cymru ar y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd - pwnc rwy'n teimlo'n gryf yn ei gylch. Un o uchafbwyntiau'r gynhadledd oedd cyflwyniad gan bobl ifanc o Barnardo's yn amlygu'r problemau mae plant anabl yn eu hwynebu. Sylweddolais fod angen ystyried materion cymhleth iawn y ddeddfwriaeth drwy lygaid plentyn.

Oes, mae gan gyrff llywodraethu nifer o gyfrifoldebau; wedi'r cwbl maent yn atebol yn y pen draw am yr hyn sy'n digwydd yn yr ysgol. Ond nid mater yn unig o gydymffurfio a gofynion cyfreithiol rhan 4 o'r DGSA; sicrhau bod cynlluniau hygyrchedd yn eu lle; nad yw gwahaniaethu yn digwydd yn erbyn disgyblion anabl a darpar ddisgyblion anabl o ran eu derbyn, eu haddysg a gwasanaethau cysylltiedig a gwahardd a geir yma.

Mae'n mynd lawer ymhellach - mae'n ymwneud ag agwedd, codi ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a chydymdeimlad. Mae angen i ni edrych ar y DGSA o safbwynt y plentyn. Llwyddodd y bobl ifanc o Barnardo's i amlygu'r anawsterau sy'n wynebu rhai plant ag anghenion arbennig.

Nid yw cael polisiau yn eu lle yn ddigon - rhaid eu hadolygu a'u gwerthuso'n rheolaidd fel nad yw disgyblion anabl dan anfantais sylweddol gan ofyn, a yw'r corff llywodraethu yn rhagweithiol? Bydd llywodraethwyr sydd a'r wybodaeth gyflawn ac yn gofyn y cwestiynau cywir yn hwb i sicrhau gwahaniaeth.

Mae nifer yn cefnogi cynhwysiant yn frwd ac mae sawl enghraifft o ymarfer ardderchog mewn ysgolion. Ac eto, mae sefyllfaoedd lle mae diffyg cefnogaeth a chyfyngiadau ariannol yn atal gwir integreiddio. Gwneir hefyd dybiaethau weithiau am allu, cyfleoedd galwedigaethol ayyb, wedi'u mynegi'n ddiarwybod trwy'r cwricwlwm hyd yn oed.

Yn ddiweddar rhoddwyd cryn sylw i'r cyfreithiau newydd sydd wedi dod i rym sy'n mynnu bod busnesau a chyrff cyhoeddus yn sicrhau bod modd i bobl anabl ddefnyddio eu hadeiladau. Mae AALl ac ysgolion wedi gwneud cynnydd, ac yn parhau i wneud hynny, i sicrhau y gellir gwneud addasiadau rhesymol fel bod pawb yn gallu cymryd rhan mewn addysg brif ffrwd.

Ydy, mae deddfwriaeth anabledd wedi cryfhau hawliau person anabl, ond nid yw'n ddigon. Mae mwy o ymwybyddiaeth trwy hyfforddiant i staff, disgyblion a llywodraethwyr yn hanfodol. Bydd hyn yn arwain at well dealltwriaeth a newid mewn agweddau.

Jane Morris yw Cydlynydd Gwasanaethau Cefnogi Llywodraethwyr Cymru

Log-in as an existing print or digital subscriber

Forgotten your subscriber ID?

Subscribe

To access this content and the full TES archive, subscribe now.

View subscriber offers

Comments

Get TES online and delivered to your door – for less than the price of a coffee

Save 33% off the cover price with this great subscription offer. Every copy delivered to your door by first-class post, plus full access to TES online and the TES app for just £1.90 per week.
 
Subscribers also enjoy a range of fantastic offers and benefits worth over £270:

  • Discounts off TES Institute courses
  • Access over 200,000 articles in the TES online archive
  • Free Tastecard membership worth £79.99
  • Discounts with Zipcar, Buyagift.com, Virgin Wines and other partners
Order your low-cost subscription today