Sgilean-smaoineachaidh powerpoint - Èisteachd is labhairt

Sgilean-smaoineachaidh powerpoint - Èisteachd is labhairt

’S e powerpoint a tha seo làn gnìomhan beaga a tha a’ cleachdadh sgilean-smaoineachadh agus mac-meanma na cloinne. Tha mise dhan chleachdadh sna leasanan Èisteachd is labhairt. Cuid gòrach, litearas agus matamataig nan cois. Às dèidh dhaibh a bhith a’ bruidhinn tha mi a’ toirt orra na beachdan aca a sgrìobhadh cuideachd.
Elliza