Hero image

Bùth Mrs Richardson

Measgachadh de ghoireasan dathtach a chruthaich mi. A mixture of colourful Gaelic and mainstream resources.

Measgachadh de ghoireasan dathtach a chruthaich mi. A mixture of colourful Gaelic and mainstream resources.
10 Flùr roimhearan-riochdail (Prepositional Pronoun Flowers)
alisonfloraalisonflora

10 Flùr roimhearan-riochdail (Prepositional Pronoun Flowers)

(0)
**Seata de 10 postair de fhlùraichean dathtach ann an Gàidhlig. Tha postair roimhearan-riochdail ann son: air, do, le, ri, gu, ann, bho, aig, ro agus dè. ** A set of 10 colourful flowers for the most common prepositional pronouns in Gaelic . There is a flower poster for: air, do, le, ri, gu, ann, bho, aig, ro and dè.
Faclair Pearsanta Gàidhlig (Personal Gaelic Dictionary)
alisonfloraalisonflora

Faclair Pearsanta Gàidhlig (Personal Gaelic Dictionary)

(0)
Faclair pearsanta Gàidhlig ùr a chuidicheas sgoilearan gu bhith nas neo-eisimeil ann a bhith a’ lorg facail iad fhèin A’ bharrachd air ceudan de dh’fhacail chumanta, feumail bho A gu U, tha briathrachas ann son: A new personal Gaelic dictionary to help pupils to become more independent at finding words in a dictionary. As well as hundreds of useful words from A to U, there is special vocabulary for: làithean an t-seachdain (days of the week) mìosan (months) ràithean (seasons) àireamhan (numbers) airgead (money) cumaidhean 2 sheallach (2D shapes) cumaidhean 3 sheallach (3D shapes) aodach (clothes) cuspairean-sgoile (school subjects) an t-side/aimsir (weather) dathan (colours) teaghlach (family) spòrs (sports) corp/bothaig (the body) àitichean (common places) dùthchannan (countries) beathaichean (animals)
Geama Caochlaidh (Opposites Game)
alisonfloraalisonflora

Geama Caochlaidh (Opposites Game)

(0)
78 cairtean le caochlaidhean - m.e. math, dona; luath, slaodach - gus cuideachadh le bhith a’ leudachadh briathrachais sgoilearan. A set of 78 cards which can be paired up to develop the children’s understanding and vocabulary of opposites, e.g. good, bad; fast, slow.
Crèidheanan dathtach
alisonfloraalisonflora

Crèidheanan dathtach

(0)
Seata de leubailean son 17 diofar dhathan anns a’ Ghàidhlig. Some handy crayon labels with accompanying text for 18 different colours in Scottish Gaelic.
Postairean Mìosan bogha-froise (Rainbow Month Display)
alisonfloraalisonflora

Postairean Mìosan bogha-froise (Rainbow Month Display)

(0)
Seata de phostairean dathtach bogha-froise gus sealltainn na diofar mìosan. Ghabhadh na postairean seo a chleachdadh mar dhòigh air cò-làithean breith sgoilearan a thaisbeanadh. Leis am faidhle seo gheibh sibh 18 duilleagan: ainmean na mìosan ann an Gàidhlig a-mhàin (m.e. Am Faoilleach) ainmean na mìosan ann an Gàidhlig agus ag innse mar a chanadh tu “san/sa…” (m.e. san Fhaoilleach, sa Ghearran) ainmean na mìosan ann an Gàidhlig agus Beurla
Builgeanan Còmhraidh - conversation bubbles
alisonfloraalisonflora

Builgeanan Còmhraidh - conversation bubbles

(0)
Seata de bhuilgeanan còmhraidh a ghabhas a chuir suas air a’ bhalla gus sgoilearan a chuideachadh ann a bhith a’ leudachadh an cuid sgilean cànain is còmhraidh. A set of Gaelic conversation bubbles/sentence starters that can be used to help pupils to develop their vocabulary and conversation skills.
Postairean Mìosan boho (Boho Month Display)
alisonfloraalisonflora

Postairean Mìosan boho (Boho Month Display)

(0)
**Seata de phostairean boho bogha-froise gus sealltainn na diofar mìosan. Ghabhadh na postairean seo a chleachdadh mar dhòigh air cò-làithean breith sgoilearan a thaisbeanadh. ** A set of boho rainbow posters to show the different months. These posters could be used to display the pupils’ birthdays. With this file you will receive 18 pages. Leis am faidhle seo gheibh sibh 18 duilleagan: ainmean na mìosan ann an Gàidhlig a-mhàin (m.e. Am Faoilleach) - the months in Gaelic ainmean na mìosan ann an Gàidhlig agus ag innse mar a chanadh tu “san/sa…” (m.e. san Fhaoilleach, sa Ghearran) - the months in Gaelic and how to say “In…” e.g. In February etc. ainmean na mìosan ann an Gàidhlig agus Beurla - the months in Gaelic and English
Dathan (leubailean)
alisonfloraalisonflora

Dathan (leubailean)

(0)
Leubailean son 18 diofar dhathan anns a’ Ghàidhlig. Some handy labels with accompanying text for 18 different colours in Scottish Gaelic.