1. Resources Home
  2. Whole School
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Ffilm a Drama / Film and theatre
Your Into Film Club, Your Way: Digital Literacy

Your Into Film Club, Your Way: Digital Literacy

This resource supports the Digital Competencies Framework in Wales by offering a variety of opportunities to develop digital literacy skills in a film club or classroom setting. Focussed on the short film, The Storyteller, but with other film suggestions available, a series of activities enable learners to analyse film using the 3Cs (camera,character and colour) and 3Ss (setting, sound and story) of film and also to make their own moving image content. Furthermore, there are links and suggestions for a range of apps and software that can be used to develop digital competence through film and filmmaking. This resource is also available in Welsh. The accompanying PowerPoint presentations in both English and Welsh are available at the following link: https://www.intofilm.org/resources/1255 Mae'r adnodd hwn yn cefnogi'r Fframwaith Cymwyseddau Digidol yng Nghymru trwy gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau llythrennedd digidol mewn clwb ffilm neu yn y ddosbarth. Mae'n canolbwyntio ar y ffilm fer, The Storyteller, gan gynnig awgrymiadau am ffilmiau eraill hefyd, mae cyfres o weithgareddau yn galluogi dysgwyr i ddadansoddi ffilm gan ddefnyddio'r 2c (camera, cymeriad) 2ll (lleoliad, lliw) a 3s (sain a stori), a hefyd i greu ffilmiau eu hunain. Ar ben hynny, mae cysylltiadau ac awgrymiadau ar gyfer amrywiaeth o apps a feddalwedd y gellir eu defnyddio i ddatblygu cymhwysedd digidol drwy ffilm.
IntoFilm
Macbeth Cymeriadau Grymus - adnodd addysgol

Macbeth Cymeriadau Grymus - adnodd addysgol

This educational resource aims to support the teaching of Macbeth at Secondary level for students aged 14-16 years old and supports English, English Literature, drama and film studies teaching and learning. It comprises of a PDF that includes comprehensive outlines for the five activities, stills from the film and worksheets use in the classroom and the accompanying MACBETH – Power Players PowerPoint presentation with embedded clips from the 2015 film starring Michael Fassbender and Marion Cotillard. Students are then encouraged to make their own short film based on the themes within Macbeth as a consolidation exercise. Mae’r adnodd yma’n cynnwys cyflwyniad Powerpoint gyda nodiadau i athrawon i gyd-fynd gyda’r gwaith, mae’n cynnwys pump gweithgaredd sy’n gysylltiedig gyda’r ffilm, sy’n gallu cael ei gwblhau mewn 45 munud i awr. Mae’r sesiynau yma’n arwain y bobl ifanc i ddadnsodi clipiau o’r ffilm (sydd wedi atodi yn yr adnodd) ac yn archwilio cymeriadau, themâu a pherthnas o fewn y stori, yn ogystal â’r sain, iaith a thechnegau gwneud ffilm a ddefnyddir i’w cyfleu. Mi fydd y myfyrwyr yn cael eu hannog i ymateb i’r testun yn feirniadol ac yn ddychmygol, gan archwilio gwahanol ddulliau Shakespeare o fynegi ystyr a chyflawni effeithiau, gan ystyried y cyd-destynau cymdeithasol, diwylliannol ac hanesyddol yn oes Macbeth.
IntoFilm
Wales on Film Secondary / Cymru ar Ffilm Nodiadau i athrawon

Wales on Film Secondary / Cymru ar Ffilm Nodiadau i athrawon

Wales has a long and rich film history. This resource showcases and celebrates the breadth of film created in Wales or featuring Welsh talent, as well as supporting teachers in engaging with film as a core learning tool. The activities are designed to fit the National Curriculum for Wales and to encourage educators and young people to explore Wales through film, focusing specifically on three central Welsh themes: Landscape, Myth, Legend and Nature, and Culture and Heritage. From classic cinema through to modern day representations of Wales on film, the resource explores Welsh history, language, industry, culture and society. How to use this resource The resource features questions and activities based around each film, as well as thematic activities that explore aspects of Landscape, Myth, Legend and Nature, Culture and Heritage. In addition, the resources use clips provided in the accompanying PowerPoint presentation available from the Into Film website: https://www.intofilm.org/resources/1149 . Activities create engagement with film through watching, discussing, analysing and filmmaking. Also available to download from below, Wales on Film Secondary in Welsh language format. Cymru ar Ffilm Uwchradd Mae gan Gymru hanes ffilm hir a chyfoethog. Mae'r adnodd hwn yn arddangos ac yn dathlu ehangder ffilm a grëwyd yng Nghymru neu sy'n cynnwys talent o Gymru, yn ogystal ag cefnogi athrawon o ran ymgysylltu â ffilm fel arf dysgu craidd. Mae'r gweithgareddau wedi eu cynllunio i gyd-fynd â'r Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru ac i annog addysgwyr a phobl ifanc i archwilio Cymru drwy ffilm, gan ganolbwyntio'n benodol ar dair thema Cymraeg canolog: Tirwedd, Chwedlau a Natur, a Diwylliant a Threftadaeth. O sinema glasurol trwy i gynrychioliadau gyfoes o Gymru ar ffilm, mae'r adnodd yn archwilio hanes, iaith, diwydiant, diwylliant a chymdeithas Cymru. Sut i ddefnyddio'r adnodd hwn Mae'r adnodd yn cynnwys cwestiynau a gweithgareddau yn seiliedig o amgylch pob ffilm, yn ogystal â gweithgareddau thematig sy'n archwilio agweddau ar Dirwedd, Chwedlau a Natur, Diwylliant a Threftadaeth. Yn ogystal, mae'r adnoddau yn defnyddio clipiau a ddarperir yn y cyflwyniad PowerPoint. Mae'r gweithgareddau yn ymgysylltu â ffilm drwy wylio, trafod, dadansoddi a gwneud ffilmiau.
IntoFilm
Wales on Film Primary

Wales on Film Primary

This resource will showcase and celebrate the breadth of film created in Wales or featuring Welsh talent, as well as supporting teachers in engaging with film as a core learning tool. The activities are designed to fit the National Curriculum for Wales and to encourage educators and young people to explore Wales through film, focusing specifically on three central Welsh themes: Landscape, Myth, legend and nature, and Culture and heritage. From classic cinema through to modern day representations of Wales on film, the resource explores Welsh history, language, industry, culture and society. Bydd yr adnodd hwn yn dangos ac yn dathlu ehangder y ffilmiau a grëwyd yng Nghymru neu sy'n cynnwys talent o Gymru yn ogystal â chynorthwyo athrawon i ddefnyddio ffilm fel adnodd dysgu craidd. Lluniwyd y gweithgareddau hyn i weddu i Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru ac i annog addysgwyr a phobl ifanc i ystyried, astudio ac archwilio Cymru drwy ffilm gan ganolbwyntio'n benodol ar dair thema ganolog Gymreig: Tirlun, Myth, Chwedl a natur, a Diwylliant a Threftadaeth. O ffilmiau clasurol y sinema i bortreadau o'r Gymru gyfoes ar ffilm, mae'r adnodd hwn yn ystyried hanes Cymru, y Gymraeg, diwydiant, diwylliant a chymdeithas.
IntoFilm
Exhibition & Distribution: 2. Distribute Your Film

Exhibition & Distribution: 2. Distribute Your Film

This resource provides young people with a number of helpful tips on getting their films seem by a wide audience. This includes tips and suggestions for entering youth film festivals and also national filmmaking competitions. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n darparu nifer o awgrymiadau defnyddiol i gael eu ffilmiau wedi’u gweld gan gynulleidfa ehangach. Mae hyn yn cynnwys cyngor ac awgrymiadau i gystadlu mewn g?yliau ffilm ieuenctid a chystadleuthau creu ffilm cenedlaethol. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Exhibition & Distribution 1: Screen Your film

Exhibition & Distribution 1: Screen Your film

This resource introduces young people to the exhibition and distribution stage of film production. This resource provides a number of helpful tips on sharing short films with others both through online platforms and at local screenings. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n cyflwyno’r bobl ifanc i’r camau o arddangos a dosbarthu ffilm. Mae’r adnodd yma’n cynnig nifer o awgrymiadau defnyddiol ar sut i rhannu’r ffilm fer gydag eraill ar-lein ac mewn dangosiadau lleol. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Post-Production 2: Sound Effects and Music

Post-Production 2: Sound Effects and Music

This resource provides young people with an overview of adding sound effects and music in the post-production stage of the filmmaking process. This includes links for sourcing copyright-free music and creating an original soundtrack for a short film. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd hwn yn cynnig trosolwg i bobl ifanc ar sut i ychwanegu effeithiau sain a cherddoriaeth yng ngyfnod ôl-gynhyrchu o greu ffilm. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriadau ar sut i ddarganfod cerddoriaeth di-hawlfraint a chreu traciau sain gwreiddiol ar gyfer ffilm fer. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Post-Production 1: Edit Filmed Footage

Post-Production 1: Edit Filmed Footage

This resource introduces young people to the post-production stage of film production. This resource provides young people with an overview of the editing process using software packages. This includes uploading and tagging film clips, assembling a rough cut, trimming and adding transitions, titles and credits. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma yn cyflwyno’r bobl ifanc i’r elfen o ôl-gynhyrchu o greu ffilm. Mae’r adnodd yn darparu trosolwg o’r broses olygu gan ddefnyddio meddalwedd. Mae hyn yn cynnwys uwchlwytho a thagio clipiau ffilm, casglu ffilm heb ei dorri at ei gilydd, trimio ac ychwanegu trawsnewidiadau, teitlau a credyd. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 5: Stay Safe and Observe Set Etiquette

Production 5: Stay Safe and Observe Set Etiquette

This resource provides young people with a useful checklist for assessing risks associated with shooting a short film to ensure everyone is safe on set. It also provides the rules of set etiquette to ensure production is professional and efficient. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma darparu restrau gwirio ar gyfer asesiadau risg sy’n gysyllteidig â chreu ffilm i wneud yn siwr fod pawb yn ddiogel. Mae hefyd yn darparu arferion da i sicrhau fod y cynhyrchiad yn broffesiynol ac effeithiol. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 4: Record Sound

Production 4: Record Sound

This resource reinforces the importance of good quality sound when making short films. It provides a summary of the different types of sound that can be used in film with tips on creating original sound effects. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n atgyfnerthu pwysigrwydd sain da mewn ffilm fer. Mae’n rhoi crynodeb o wahanol fathau o sain sy’n gallu cael eu defnyddio mewn ffilm gydag awgrymiadau ar sut i greu effeithiau sain gwreiddiol. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 3: Master the Camera

Production 3: Master the Camera

This resource introduces young people to a wide range of camera shots, angles and movements with explanations of how to achieve them and the effect this has on narrative and making a film look more cinematic. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae'r adnodd hwn yn cyflwyno pobl ifanc i ystod eang o siotiau camera, onglau a symudiadau gan esbonio sut i'w cyflawni a'r effaith gaiff hyn ar naratif a sut y maent yn gwneud i ffilm yn edrych yn fwy sinematig. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 2: Get Set Up

Production 2: Get Set Up

This resource provides young people with a range of practical tips and advice on setting up their filmmaking equipment before they start shooting. This includes selecting the right camera, use of a tripod, setting up the camera and framing and composition. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n darparu ystod eang o awgrymiadau ymarferol a chyngor ar sut i baratoi’r cyfarpar ffilmio cyn eu defnyddio. Mae hyn yn cynnwys dewis y camera cywir, defnyddio tripod, paratoi’r camrera a fframio a chyfansoddiad. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm