1. Resources Home
  2. Early Years
  3. Languages
  4. Scottish Gaelic
  5. Culture
Each-Uisge powerpoint  Èisteachd is Labhairt

Each-Uisge powerpoint Èisteachd is Labhairt

Èisteachd is Labhair. 'S e powerpoint goirid a th' ann ma dhedhinn na h-eich uisge. Tha ceangal gu òran ann le Julie Fowlis agus ceangal eile gu Tobar na Dualchais far a bheil bodach ag innse sgeulachd. Dìreach fios farsainng man deidhinn. Chleachd mi sin le clas a 4 a bh’ agam nuair a dh’fhaighnich fear dhuibh ma dheidhinn Kelpies.
Elliza