Hero image

HMRCTaxEducation's Shop

Average Rating4.50
(based on 2 reviews)

Tax Facts, launched in July 2015, is HMRC’s tax education programme for young people. It has been designed to educate primary and secondary school aged children about how public money is raised and spent and to introduce them, in an interactive and engaging way, to their future responsibilities as taxpayers.

Tax Facts, launched in July 2015, is HMRC’s tax education programme for young people. It has been designed to educate primary and secondary school aged children about how public money is raised and spent and to introduce them, in an interactive and engaging way, to their future responsibilities as taxpayers.
HMRC Tax Facts - Construction Industry Scheme
HMRCTaxEducationHMRCTaxEducation

HMRC Tax Facts - Construction Industry Scheme

(0)
This pack forms part of the Tax Facts programme, developed by HM Revenue & Customs (HMRC) as an accessible and free resource, to simplify the teaching of tax. This section of the Tax Facts programme has been designed for young people who are planning to work in the construction industry. It provides an overview of the Construction Industry Scheme and explains who can use it and how tax is paid through the Scheme. The core component of this programme is a short 5 minute video, which introduces young people to the Construction Industry Scheme. The video is available free of charge on YouTube. The pack includes a suggested lesson plan and a number of exercises that can be used flexibly to reinforce the messages in the video. The material can be customised to fit your personal teaching style and the amount of time available.
Ffeithiau Treth - Cyflwyniad syml i dreth, wedi’i anelu at blant rhwng 14 ac 17 oed
HMRCTaxEducationHMRCTaxEducation

Ffeithiau Treth - Cyflwyniad syml i dreth, wedi’i anelu at blant rhwng 14 ac 17 oed

(0)
Addysgu am dreth Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) wedi datblygu Ffeithiau Treth fel adnodd am ddim, hawdd ei ddefnyddio, er mwyn symleiddio’r gwaith o addysgu sut mae arian cyhoeddus yn cael ei godi a’i wario. Mae’r pecyn addysgu hwn yn cynnwys pedwar cynllun gwers sy’n cael eu hawgrymu, ond gallwch chi hefyd ddefnyddio’r deunydd yn hyblyg, a’i addasu i weddu i’ch arddull addysgu personol a faint o amser sydd ar gael i chi. Grŵp targed Mae Ffeithiau Treth wedi’i anelu at ddisgyblion yn y grŵp oedran 14 i 17, ac mae modd ei ddefnyddio i addysgu disgyblion â lefelau gallu gwahanol. Strwythur Mae pob gwers yn seiliedig ar animeiddiad byr, sydd ar gael i’w lawrlwytho o YouTube: Gair am CThEM — yn darparu golwg gyffredinol ar yr hyn mae CThEM yn ei wneud, sut mae trethi’n cael eu casglu, a sut mae’r arian yn cael ei ddefnyddio (4 munud, 36 eiliad) Dechrau’ch Swydd Gyntaf — arweiniad i bobl ifanc ynghylch y goblygiadau treth wrth ddechrau’ch swydd gyntaf — boed yn swydd ran-amser, yn swydd ar ddydd Sadwrn neu’n waith dros y gwyliau (5 munud, 58 eiliad) Gweithio i Chi’ch Hun — cyflwyniad syml i’r goblygiadau treth wrth sefydlu busnes bach a bod yn hunangyflogedig (6 munud, 12 eiliad) Yr Economi Gudd — esboniad o’r economi gudd, beth mae’n ei olygu, ei heffaith ar gymdeithas a sut mae CThEM yn mynd i’r afael â’r broblem (6 munud, 15 eiliad) Mae’r animeiddiadau hefyd ar gael am ddim ar ffurf DVD, drwy anfon e-bost i hmrc.taxeducation@hmrc.gsi.gov.uk
Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau
HMRCTaxEducationHMRCTaxEducation

Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau

(0)
Mae Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau wedi cael ei lunio ar gyfer plant ysgol gynradd, rhwng 8 ac 11 oed. Mae’n eu cyflwyno i dreth drwy egluro mai trethi yw’r arian mae’n rhaid i bobl a busnesau ei dalu i’r llywodraeth. Mae’n egluro’r canlynol i blant mewn ffordd syml: • pan fo gennych chi swydd lle rydych chi’n ennill arian, rydych chi’n talu rhywfaint o’r arian hwnnw yn ôl i’r llywodraeth fel treth • os ydych chi’n rhedeg busnes, mae rhywfaint o’r elw mae’r busnes yn ei wneud yn cael ei roi i’r llywodraeth fel treth • mae treth wedi’i chynnwys ym mhris rhai o’r pethau rydych chi’n eu prynu hefyd. Wedyn, caiff yr holl arian treth hwn ei ddefnyddio gan y llywodraeth i dalu am y pethau sy’n bwysig i ni a’n teuluoedd, i’n cymunedau ac i’n gwlad. Mae’r rhaglen hefyd yn cyflwyno’r syniad ein bod ni, fel trethdalwyr a dinasyddion cyfrifol, yn gwneud cyfraniad bach tuag at y pethau sy’n rhoi budd i bawb. Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Mae modd defnyddio Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau i ategu nifer o agweddau ar y cwricwlwm mewn ysgolion cynradd: • adnabod hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion • deall sut mae arian yn chwarae rôl bwysig ym mywydau pobl • gwerthfawrogi bod modd dyrannu adnoddau mewn gwahanol ffyrdd a bod y penderfyniadau hyn yn effeithio ar unigolion, teuluoedd, cymunedau a’r wlad. Hefyd, mae’n ategu’r gwaith o hyrwyddo gwerthoedd Prydeinig drwy egluro pa mor bwysig yw cyfraith treth a’n rôl ni i gyd fel trethdalwyr er mwyn talu am y pethau sy’n hanfodol i’n diogelwch, ein hiechyd a’n lles. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys nifer o ymarferion y mae modd eu defnyddio yn ystod gwersi mathemateg, hanes, celf a dylunio.
Pecyn dysgu yn y cartref
HMRCTaxEducationHMRCTaxEducation

Pecyn dysgu yn y cartref

(0)
Ffeithiau Treth – adnodd dysgu rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio ar gyfer pobl ifanc 8 i 17 oed. Mae’n rhoi trosolwg syml a hwyliog o’r system dreth, ac yn helpu i baratoi pobl ifanc ar gyfer eu dyfodol. Gwylio un neu fwy o’n hanimeiddiadau hwyliog ar YouTube yw’r ffordd orau o ddysgu am dreth a CThEM.
HMRC Junior Tax Facts
HMRCTaxEducationHMRCTaxEducation

HMRC Junior Tax Facts

(1)
Junior Tax Facts has been designed for primary school children, aged eight to eleven. It introduces them to the subject of taxation by explaining that taxes are the money that people and businesses have to pay to the government. Junior Tax Facts can be used to support a number of aspects of the primary school curriculum: • recognising the rights and responsibilities of citizens • understanding how money plays an important part in people’s lives • appreciating that resources can be allocated in different ways and that these choices affect individuals, families, communities and our country. It also supports the promotion of British values by explaining the importance of tax law and the role we all play as taxpayers in paying for the things that are essential for our safety, health and wellbeing. Junior Tax Facts includes a number of resources that can be used flexibly, depending on the amount of time available and the particular focus of the lesson. The exercises can be included in maths, history, art and design lessons.
HMRC - Tax Facts
HMRCTaxEducationHMRCTaxEducation

HMRC - Tax Facts

(0)
HM Revenue and Customs (HMRC) has developed Tax Facts as an accessible and free resource, to simplify the teaching of how public money is raised and spent. The teaching pack includes four suggested lesson plans but you can also use the material flexibly and customise it to fit your personal teaching style and the amount of time available. Tax Facts is aimed at students in the 14 to 17 year old age group, and can be used to teach students of different ability levels. Each lesson is built around a short animation, which you can view here or on YouTube: About HMRC — provides a general overview of what HMRC does, how taxes are collected and how the money is used (4 mins, 36 secs) Starting Your First Job — a young person’s guide to the tax implications of starting your first job — whether it’s a part-time job, a Saturday job or holiday work (5 mins, 58 secs) Working For Yourself — a simple introduction to the tax implications of starting a small business and becoming self-employed (6 mins, 12 secs) The Hidden Economy — an explanation of the hidden economy, what it is, its impact on society and how HMRC is tackling the problem (6 mins, 15 secs)
Tax Facts - Home learning pack
HMRCTaxEducationHMRCTaxEducation

Tax Facts - Home learning pack

(1)
Your pupils can teach themselves about tax through a series of fun activities to support the HMRC Tax Facts animations. Featuring information, quizzes and other interactive exercises, pupils can learn about what tax is, why we pay it and what they need to do to become a responsible, future taxpayer.